Geri

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇTI

27 Mart 2013, Çarşamba | 10:15
Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 13 Nisan 2013 tarihinde, Cumartesi günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak.
 
2011 yılında yapılan Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına başvuran ancak Adalet Komisyonlarınca başvurusu kabul edilmeyenler, başvuruları kabul edilip ilan edilen listelerden isimleri çıkartılanlar ya da muhtelif nedenlerle listedeki sıralamaya giremeyenler tarafından açılan idari davalar sonucunda mahkemelerce verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının yerine getirilmesini teminen  Ortaköy/Aksaray, Havza, Beykoz, Gaziantep, Adıyaman, Antalya, Adana ve Sakarya Adliyelerinde ki yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadrolarına atanmak üzere müracaat edip haklarında yargı kararı bulunan ilgililere yönelik yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu.

SINAVIN ADI

Adalet Bakanlığı (AB) personeline yönelik Görevde Yükselme Sınavı

SINAV ÜCRETİ

Sınav ücreti AB tarafından yatırılacak, adaylar herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

SINAV BAŞVURUSU

Adaylar herhangi bir başvuru yapmayacaklardır.

SINAV YERİ

ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

 Görevde Yükselme Sınavı 13 Nisan 2013 tarihinde, Cumartesi günü, saat 10.00’da yapılacaktır.

SINAV UYGULAMASI

 Görevde Yükselme Sınavında 80 soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

 Görevde Yükselme Sınavı 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

 Adaylar sınava, sınav giriş belgesi, kurum kimlik kartı ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir.

 Sınav giriş belgesi, kurum kimlik kartı ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAV UYGULAMA DUYURUSU2

 Sınav salonuna cep telefonu ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

 Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni, 08 Nisan 2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecektir.

 Sınav soru ve cevap anahtarları 15 Nisan 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

 Adayların sınav sonuç bilgileri 03 Mayıs 2013 tarihinde AB’ye teslim edilecek, aynı gün http://www.meb.gov.tr ve http://www.adalet.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

 Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun veya adayın özür durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha hâlinde adayın AB’ye teslim etmesi gerekmektedir.

Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise AB sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.

SINAV KONULARI

Görevde yükselme sınavında kullanılacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun %40’ı (32 soru) aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır;

A- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

1) Genel esaslar.

2) Temel hak ve ödevler.

3) Devletin temel organları.

B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

C- Ulusal Güvenlik,

D- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat,

E- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat,

F- Türkçe Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar,

G- Halkla İlişkiler,

Ğ- Etik Davranış İlkeleri.

Görevde yükselme sınavında kullanılacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, %60’ını (48 soru) ise AB tarafından hazırlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NU GRUP ADI

1 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

2 İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ3

 Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

 Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

 Adayların; sınav puanı eşit olması halinde, AB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin atama sırası başlıklı 22. Maddesi hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını AB yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi “Alo 147” numaralı telefonundan yararlanabilecektir.

SINAV İTİRAZLARI

 Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde AB’ye yapabileceklerdir.

 Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde AB’ye yapacaklardır.

 İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara AB tarafından bildirilecektir.

 Adaylar, itiraz başvurularını MEB Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 (On) TL (KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

 Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup BaşkanlığıFoto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1