Atatürk

Denetleme Kurulları Yönetmeliği

Türk Büro-Sen

TÜRK BÜRO-SEN
KADIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgiler
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Yönetmeliğin amacı, sendika bünyesinde Kadın Komisyonlarının oluşturulmasına ve Komisyon Başkanı ile üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Yönetmelik, Kadın Komisyonlarıyla ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3-Yönetmelik, Türk Büro-Sen Tüzüğü’nün 15/e maddesine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-Bu yönetmelikte geçen;
a) Genel Merkez: Sendika Genel Merkezini,
b) Şube: Sendika Şubelerini,
c) İl Temsilciliği: Şube kurulamayan İllerdeki, Sendika İl Temsilciliklerini
d) Üye: Kadın üyeleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Genel Merkez Kadın Komisyonunun Oluşumu

Madde 5- Genel Merkez Kadın Komisyonu,  Ankara Şubelerinin oluşturacağı Kadın Komisyonlarının Başkanlarından oluşur. Kadın Komisyonlarını oluşturamayan şubelerden ise, o şubenin kadın üyeleri arasından Genel Merkezce belirlenecek bir kadın üye, Genel Merkez kadın komisyonunda görevlendirilir.

Komisyon üyeleri toplanarak kendi aralarından Komisyon Başkanını ve Komisyon Sekreterini seçer. Komisyon; Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, faaliyetlerini Genel Başkana bağlı olarak yürütür. Komisyon çalışmalarının koordinesini Genel Başkan Yardımcısı / Eğitim ve Sosyal İşler yürütür.

Şube Kadın Komisyonlarının Oluşumu

Madde 6- Şube Kadın Komisyonu, şube tarafından kadın üyeler arasından seçilen en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur.
Komisyon kendisine bağlı olmak üzere, çalışma alt gurupları da oluşturabilir.
Komisyon üyeleri toplanarak kendi aralarından Komisyon Başkanını ve Komisyon Sekreterini seçer. Komisyon, Şube Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, Faaliyetlerini Şube Başkanına bağlı olarak yürütür.

İl Temsilciliği Kadın Komisyonlarının Oluşumu

Madde 7- İl Temsilciliği Kadın Komisyonu, kadın üyeler arasından seçilen en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur. Komisyon kendine bağlı olmak üzere çalışma alt gurupları oluşturabilir.
Komisyon üyeleri toplanarak kendi aralarında Komisyon Başkanını ve Komisyon Sekreterini seçer.
Komisyon, İl Temsilciliğine karşı sorumlu olup, faaliyetlerini il müteşebbis heyetine bağlı olarak yürütür.

Genel Merkez kadın komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları:

Madde 8- Genel Merkez Kadın Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel Merkezle koordineli olarak Kadın Komisyonları arasında organizeyi sağlamak.
b) İşyerlerinde üye çalışmaları yapmak.
c) Kadın üyelerin sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak, Toplu Sözleşme taslağında yer almasında fayda görülen hususları Genel Merkeze iletmek.
d)  Kadın üyeleri ilgilendiren özel gün ve haftalarla ilgili çalışma takvimi hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
e) Genel Merkezin vereceği izin çerçevesinde Kadın üyelere yönelik çeşitli etkinlikler yapmak.
f) Genel Başkanın ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Şube Kadın Komisyonlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Şube Kadın Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel Merkez ve diğer Şubelerin Kadın Komisyonları ile koordineli çalışmak.
b) İşyerlerinde üye çalışmaları yapmak.
c) Kadın üyelerin sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak, bunları şube yönetimine iletmek.
d) Kadın üyeleri ilgilendiren özel gün ve haftalarda Şube Yönetimiyle koordineli olarak etkinlikler düzenlemek.
e) Şube Başkan ve Şube Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

İl Temsilciliği Kadın Komisyonlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- İl Temsilciliği Kadın Komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Merkez, Şube ve İl Temsilcilikleri Kadın Komisyonları ile koordineli çalışmak.
b) İşyerlerinde üye çalışmaları yapmak.
c) Kadın üyelerin sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak, bunları İl Temsilciliğine iletmek
d) Kadın üyeleri ilgilendiren özel gün ve haftalarda İl Temsilciliği Yönetimi ile koordineli olarak etkinlikler düzenlemek
e) İl Temsilcisinin ve İl Müteşebbis Heyetinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek

Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11- Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Komisyona başkanlık etmek.
b) Faaliyetleri ile ilgili Genel Merkeze bilgi vermek ve istişarede bulunmak.
c) İşyerlerini ziyaret etmek ve üye kaydı yapmak.
d) Kadın üyelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini raporla Genel Merkeze iletmek.
e) Genel Merkezin vereceği izin çerçevesinde Şube Kadın Komisyonları arasında koordineyi sağlamak.
f) Genel Merkezi vereceği diğer görevleri yapmak.

Şube Kadın Komisyonu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12- Şube Kadın Komisyonu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Komisyona başkanlık etmek,
b) Faaliyetleri ile ilgili şubeye bilgi vermek ve istişarede bulunmak.
c) İşyerlerini ziyaret etmek ve üye kaydı yapmak.
d) Kadın üyelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini raporla şubeye iletmek.
e) Şube yönetiminin vereceği diğer görevleri yapmak.

İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13- İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Komisyona başkanlık etmek,
b) Faaliyetleri ile ilgili şubeye bilgi vermek ve istişarede bulunmak.
c) İşyerlerini ziyaret etmek ve üye kaydı yapmak.
d) Kadın üyelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini rapor halinde İl Temsilciliğine iletmek.
e) İl Temsilciliğinin vereceği diğer görevleri yapmak.

Kadın Komisyonu Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14– Şube Kadın komisyonu sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Her türlü yazışmaları arşivleme sistemine göre yapmak.
b) Komisyon tutanaklarını tutmak.
c) Komisyonun vereceği görevleri yapmak.

Kadın Komisyonu Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15– Kadın komisyonu Üyelerinin görev, yetki ve sorumluluktan şunlardır:
a) Komisyonun veya Komisyon Başkanının verdiği görevleri yapmak.
b) Üstlendiği görevlerin sonucunu rapor halinde komisyona sunmak.
c) Komisyon Başkanı ile birlikle işyerlerini ziyaret etmek.

İKİNCİ KISIM
Son Hükümler

Kadın Komisyonu üyelerinin Görev Süreleri

Madde 16-Kadın Komisyonu üyelerinin görev süreleri bir yıl olup, bu süreyi uzatmaya, kısaltmaya yada komisyon üyeleri arasında değişiklik yapmaya, Genel Merkez, Şube Yönetimleri ve İl Temsilcilikleri yetkilidir.
Herhangi bir sebeple görevden ayrılan Komisyon Başkanın yerine Komisyon Sekreteri görevi üstlenir. Komisyon üyeliğinde boşalma olması halinde yeni üye görevlendirilir.

Faaliyetler

Madde 17– Kadın Komisyonları, yapacakları her türlü faaliyeti önceden projelendirecek ve Genel Merkez, Şube ve İl Temsilciliğinin onayından sonra faaliyeti gerçekleştirecektir.

Yürürlük

Madde 18- Yönetim kurulumuzun 24/05/2016 tarih ve 1516 sayılı kararı ile değiştirilen yönetmelikte değişiklik yapılmış, değişen yönetmelik 30.07.2021 tarih 1834 sayılı kararla yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 19- Bu yönetmelik hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI