Atatürk

Disiplin Yönetmeliği

Türk Büro-Sen

TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; merkez ve şube disiplin kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2– Bu yönetmelik, merkez ve şube disiplin kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve Sendika Tüzüğünün 33 ve 34 ncü maddelerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Sendika: Türk Büro-Sen’i,
b) Merkez: Sendika Genel Merkezini,
c) Şube: Sendika şubelerini,
d) Tüzük: Sendika tüzüğünü,
e) Genel Kurul: merkez ve şube genel kurullarını,  
ifade eder.

 
 İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulları ve Soruşturma

Disiplin Kurullarının Oluşumu
Madde 5- Merkez ve şube disiplin kurullarının oluşumu, görevleri ve çalışma esasları, Tüzüğün  33 ve 34 ncü maddelerinde belirtilmiştir.
Soruşturma İstemi
Madde 6- Tüzüğün 33 ve 34 ncü maddelerinde veya bu yönetmelikte yer alan suçlardan herhangi birini işleyen;
a) Merkez ve şube yöneticileri ile temsilciler veya üyeler hakkında; merkez yönetim kurulu, merkez veya şube disiplin kurulundan,
b) Temsilciler ve üyeler hakkında; şube yönetim kurulu, şube disiplin kurulundan,
yazılı olarak soruşturma isteminde bulunur.
Soruşturmanın Usulü
Madde 7- Merkez veya şube disiplin kurulları kendilerine intikal eden soruşturma konusu ile ilgili;
a) Mahallinde gerekli incelemeyi yapar, belge ve kayıtları tetkik eder, tanıkları dinler.
b) En geç yedi (7) gün içinde cevap verilmek kaydıyla suçlanan kişinin yazılı savunmasını ister veya kişinin uygun bulması halinde sözlü olarak da ifadesini alabilir. Savunmanın sözlü yapılması durumunda tutanak tutulur ve soruşturma yapan disiplin kurulu üyeleri ile ifade veren kişiler tarafından tutanak imzalanır.
c) Hakkında soruşturma yapılan kişinin ifade vermemesi halinde mevcut delillere göre karar verilir.
d) Soruşturmanın muhatapları; disiplin kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak, istedikleri bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Aksi halde, suçun özelliğine göre bu yönetmelikte yer alan cezalardan biri yönetim kuruluna teklif edilir.
Yöneticilere veya üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez.
Soruşturma ile ilgili tüm bilgi ve belgeler disiplin kurulunca muhafaza edilir.
 
Karar ve Bildirme
Madde 8- Merkez ve şube disiplin kurulları kendisine intikal ettirilen konu hakkında; iddia ve savunma aşamalarının tamamlanmasından sonra, bir hafta içinde karar vermek zorundadır. Alınan kararlar, disiplin kurulu karar defterine yazılır.
Merkez disiplin kurulu merkez yönetim kuruluna, şube disiplin kurulu da şube yönetim kuruluna kararlarını yazılı olarak bildirir.
Şube yönetim kurulu, şube disiplin kurulu kararını merkeze ve merkez disiplin kuruluna gönderir ve ayrıca ilgiliye tebliğ eder.
Şube disiplin kurulları, üyelikten çıkarmayı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporu genel başkanlığa gönderilmek üzere şube başkanlığına sunar.
İtiraz Hakkı
Madde 9-
a) Kişiler, Disiplin kurullarınca teklif edilen veya verilen Uyarma, Kınama ve İşten El Çektirme cezalarına  karşı 15 gün içerisinde merkez yönetim kuruluna itiraz edebilir.
b) Üyelikten çıkarma cezasına karşı merkez genel kurulunun onaylamasından,
itibaren 15 gün içinde itiraz edebilirler ve İş Mahkemelerine dava açabilirler.
Merkez Genel kurulu verilen cezayı kaldırma yetkisine sahiptir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezalar

 

Disiplin Cezaları
Madde 10- Şube disiplin kurulları, yapılan soruşturmanın sonucuna ve suçun çeşidine göre “uyarma veya kınama” cezası verebilir. Kararı genel merkeze ve ilgiliye tebliğ etmek üzere şube yönetim kuruluna gönderir. Üyelikten çıkarmayı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporu genel başkanlığa gönderilmek üzere şube başkanlığına sunar.
Merkez disiplin kurulu, yapılan soruşturmanın sonucuna ve suçun çeşidine göre “uyarma, kınama, geçici olarak işten el çektirme, geçici ihraç veya üyelikten çıkarma” cezalarından birinin verilmesi teklifini getirebilir.
Uyarma
Madde 11- Uyarma cezası; kişiye, soruşturma sonucuna göre görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
a) Sendikanın ilke ve amaçlarına yakışmayan tavır ve hareketlerde bulunmak.
b) Anayasanın, kanunların, tüzüğün, yönetmeliklerin ve diğer mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirmemek.
c) Yönetim Kurulu tarafından verilen görevi zamanında yapmamak.
Kınama
Madde 12- Kınama cezası; kişiye, soruşturma sonucuna göre görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
a) Sendikanın iç barışını ve çalışma ahengini bozmak.
b) Kendisine verilen yetkileri kötüye kullanmak.
c) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak.
d) Sendikadaki görevi ile ilgili konularda kusurlu davranmak.
e) Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda hareket etmemek, güven ve itibar duygusunu sarsıcı nitelikte davranışlarda bulunmak.
f) Çalışma arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.
g) Uyarma cezasını gerektiren halleri sürekli davranış haline getirmek.
Geçici Olarak İşten El Çektirme
Madde 13- Geçici olarak işten el çektirme cezası; yönetim kurulu üyesine, soruşturma sonucuna göre sendikadaki görevinden azami üç ay geçici olarak uzaklaştırıldığının yazı ile bildirilmesidir.
Geçici Olarak İşten El Çektirme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
a) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili organların kararlarına aykırı davranışta bulunmak.
b) Sendikanın sırlarını açığa vurmak.
c) Sendikanın amaçlarının gerçekleşmesine engel olacak eylem, söz veya çalışmalarda bulunmak.
d) Başka konfederasyonları ve sendikaları desteklemek.
e) Kınama cezasını gerektiren fiil ve halleri sürekli davranış haline getirmek.
Geçici İhraç
Madde 14- Geçici ihraç cezası; kişiye, soruşturma sonucuna göre idarî ve cezaî kovuşturmalar sonuçlanıncaya kadar geçici olarak ihraç edildiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Geçici İhraç Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
a) Geçici olarak işten el çektirme cezasını gerektiren fiil ve halleri sürekli davranış haline getirmek.
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memuriyetten çıkarılma cezasını gerektirecek bir suç nedeniyle hakkında idarî ve cezaî takibat yapılmak.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 15- Üyelikten çıkarılma cezası; tüzüğün 14 ncü maddesinde yer alan fiilleri işleyen kişilere verilmek üzere merkez genel kuruluna teklif edilen cezadır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Son Hükümler

 

Evrak Kayıt ve Zimmet Defteri
Madde 16- Disiplin kurulları, alınan kararları disiplin kurulu karar defterine kaydeder.
Yürürlük
Madde 17- 27/09/2011 tarih ve 844 sayılı yönetim kurulu kararı ile 12/02/2005 tarih ve 289 sayılı yönetmelik,28.09.2011 tarihinde ki yönetmelikte değişiklik yapılmış. 30.07.2021 tarih 1834 sayılı yönetim kurulu kararıyla değişen yönetmelik yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 18- Bu yönetmelik hükümlerini merkez yönetim kurulu yürütür.

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI