Atatürk

Genel Kurul & Seçim Yönetmeliği

Türk Büro-Sen

TÜRK BÜRO-SEN (TÜRKİYE BÜRO ÇALIŞANLARI SENDİKASI)
GENEL KURUL VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Büro Sen ve Şubelerin Genel Kurulları, genel kurulların teşkil, tarz ve usulleri ile çalışma esasları, genel kurulları oluşturacak delegelerin tespit ve seçim şekilleri, sendika ve şube organlarının seçim esasları ve konfederasyon delegelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik, Konfederasyon (Türkiye Kamu-Sen) delegesi seçimleri, Türkiye Büro Çalışanları Sendikası ile bu sendikaya bağlı şubelerin genel kurulları, delege seçimleri, İl, İlçe ve İşyeri temsilciliklerinin atama usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik, 6356 ve 4688 Sayılı Kamu görevlileri Sendikaları Kanunu ve Türkiye Büro Çalışanları Sendikası Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

 1. Sendika, Türkiye Büro, Çalışanları Sendikası (TÜRK BÜRO-SEN)
 2. Şube, sendikaya bağlı şube teşkilatını,
 3. Sendika organı, sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organları olan yönetim, denetleme ve disiplin kurullarını
 4. Şube organları, şubelerin genel kurul dışındaki zorunlu organları olan yönetim, denetleme ve disiplin kurullarını,
 5. Seçim çevresi, şubelerin faaliyet alanına giren işyerlerinin tümünü,
 6. Seçim birimi, şubelerin seçim çevresi dahilindeki delegelerinin seçileceği bir veya daha fazla işyerlerini,
 7. Komisyon, sendika genel kurullarında teşkil olunan hesap tetkik komisyonu, tüzük tadil komisyonu, tahmini bütçe komisyonu gibi kurullara seçilecek delegeleri,
 8. Şube delegesi, şube genel kurullarını oluşturmak üzere seçilecek üyeleri,
 9. Genel kurul delegesi, Genel kurullarını oluşturmak üzere şube genel kurulu tarafından seçilecek delegeleri,
 10. Konfederasyon delegesi, Sendikanın üyesi olduğu konfederasyon (Türkiye Kamu-Sen) genel kurulunu oluşturmak üzere sendika genel kurulunca seçilecek delegeleri,
 11. İşyeri Temsilcisi, İşyerlerinde teşkilatlanma çalışmaları yapan sendika organları ile üyeler ve hedef kitle, üyeler ile işveren ve işyeri ile sendika arasında iletişimi sağlamakla görevli olan temsilcileri,
 12. İl Temsilciliği, Şube açılmasına gerek görülmeyen il merkezlerinde belirlenen temsilcileri ifade eder.
 13. İlçe Temsilciliği, Şube açılmasına gerek görülmeyen ilçe merkezlerinde belirlenen temsilcileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulların Teşkili, Delege Seçimleri

Sendika Genel Kurulunun Teşekkülü
Madde 5: Sendikanın genel kurulu, Tüzüğün 16.maddesi doğrultusunda şube genel kurullarından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına uyularak seçilecek 300 (üç yüz) delege ile sendika yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden meydana gelir. Sendika genel kuruluna katılacak 300 delegeden en az %20’sinin kadın delegelerden oluşmasına özen gösterilir.

Şube Genel Kurulunun Teşekkülü 
Madde 6: Bu maddenin 1. bendindeki hüküm çerçevesinde genel kurullarını delege ile yapacak olan şubelerin genel kurulları; üyeleri arasından seçilen 100 delege ile şube yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur. Şube Genel Kuruluna katılacak 100 delegeden en az %20’sinin kadın delegelerden oluşmasına özen gösterilir. Şubeler Genel kurullarını üye listesi ile de yapabilir.
Şube Delege Seçimi, Sonuçları ve ilanı

Madde 7- Şube delegesi, bu yönetmeliğin 6.maddesi çerçevesinde işyerlerindeki üye sayısına göre sendikaca tahsis edilerek belirlenmesi suretiyle üyeler arasından gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre seçilirler. Seçimde çoğunluk şartı aranmaz, üyelerin delege seçilmesini engelleyici hiçbir eylem ve faaliyette bulunulamaz.

Bir delegenin kaç üyeyi temsil ettiği, şube üye sayısının delege sayısına(100) bölünmesi ile tespit edilir. İşyerlerine tahsis edilen delege seçimleri için, seçim takvimi, Sendika Yönetim Kurulunca belirlenir.
Şube delege seçimlerinde, faaliyet alanı içindeki seçim sandıklarını, seçime katılacak üye listelerini, seçimin yapılacağı tarih, yer ve seçimin başlayacağı ve sona ereceği saat Şube Yönetim kurulunca belirlenir. Seçim yapılamadığı takdirde, ikinci seçimin yapılacağı tarih ve saat sadık kurulunca tutulan tutanak ile şube yönetimine bildirerek 10 günden çok olmamak üzere, yukarıda belirlenen şekilde seçim yenilenir.

Tüzüğün 37. maddesine göre Sandık kurulu oluşur. Yeteri kadar kurul üyesinin bulunmaması halinde sendika üyelerinden de Sandık Kurulu oluşturulabilir. Oy pusulalarına, oy kullanılacak sandıktaki üye sayısından fazla aday yazılamaz. Şube üye listeleri ve seçilecek delege sayısı, ilgili seçim birimlerinde veya sendika adresinde seçim tarihinden en az 5 gün önce işyerlerinde askıya alınarak ilan edilir. Delege adayı olacak üyeler bu süre zarfında şube yönetim kuruluna dilekçe ile müracaat etmeleri gerekir. İlanın askıya çıkarılması ve indirilmesi sırasında, o birimde çalışan sendika üyelerinden en az iki kişinin imzalayacağı bir tutanak tutularak şube tarafından saklanır.

Oy kullanacak üyelerin kimlik tespiti sandık kurulunca yapılarak, imzaları alınmak suretiyle kapalı zarf ve gizli oy esasına göre kullandırılır. Delege seçimleri ile ilgili önceden işverene ve ihtiyaç duyulması halinde güvenlik yardımı için de mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Şube, müracaatları gelen evrak defterine kaydederek adaya alındı belgesi verir.

Şube tarafından delege adayları seçim oy pusulasına yazılır. Bu oy pusulaları oy kullanacak üye sayısı kadar çoğaltılır ve sendika mührü ile mühürlenir. Delege adayları, şube tarafından belirlenen sandık listelerinin dışında aday olamaz, başka sandıklarda oy kullanamaz.

Delege ve Genel kurullarda seçilecek sayıdan fazla aday olması halinde Aday olanların isimleri düzenlenen oy pusulasında belirtilir. Oy kullanmada üyelere Delege Seçimi Sandık Kurulunca listedeki isimlerinin karşılığı imzalatılır ve mühürlü oy zarfları ile oy pusulaları verilerek kapalı kabinde oy vermek istedikleri delege adaylarının isimlerinin başındaki kare kutucuklar işaretlenerek oy kullanılır. Oy kullanmada bir üye her organ için seçilecek aday kadar kişiyi işaretleyerek oy kullanır.

Sandık Kurulu üyeleri aynı zamanda tasnif heyeti görevini de yaparlar. Görevleri seçim sonuçlarının tespiti ve zaptın tutulmasına kadar devam eder.

Oy sandıklarının boş oldukları Delege Seçimi Sandık Kurulunca üyelerin gözleri önünde tespit edilerek tutanağa bağlanır ve sandık kapatılır. Oylama bittikten sonra sandık açılarak tasnif ve sayım yapılarak tutanağa bağlanır. Sonuçlar işyerlerinde aynı gün ilan edilerek bütün tutanak ve belgeler Şube Yönetim Kuruluna teslim edilir. Şube, seçim evraklarını bir seçim dönemince saklamak zorundadır. Şube seçilen delege listelerini üç gün içinde Sendika Genel Merkezine gönderir.

Üye Listelerine İtiraz           
Madde 8- Askı süresi ve bitim tarihi itibariyle iki işgünü içinde üyeler tarafından;

 1. Listelerde yer alması gerektiği halde, isimlerinin listelere yazılmamış olması,
 2. İsimlerin listelere yanlış yazılmış olması,
 3. Listelerde yer almaması gereken başka üyelerin isimlerinin yazılmış olması hallerinde Sendika Genel Merkezine gönderilmek üzere Şube Başkanlığına veya doğrudan Sendika Genel Merkezine itiraz edilebilir.

Sendika Yönetim Kurulu, itirazın alınmasını müteakip en geç iki işgünü içinde itirazı inceler.

Sonucu en kısa sürede üyeye bildirir.

Şube Delege Seçimlerinin Ertelenebileceği Haller

Madde 9- Delege seçimi başlamadan veya oy kullanma işlemi başladıktan sonra delege seçiminin başlamasını veya oy kullanmanın devamını imkansız hale getiren ve önceden öngörülmesi mümkün olmayan olağanüstü bir durumun meydana gelmesi halinde, Sandık Kurulunca düzenlenen bir tutanakla seçim ertelenebilir.

Şube delege seçimlerinin ertelenmesi halinde, delege seçimine ilişkin olarak daha önceden yapılmış olan bütün işlemler geçerli olup, ertelenen seçimler Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte7.maddedeki esaslar dahilinde yapılır.

Şubelerin Delege Seçimlerinin Yenilenmesi

Madde 10- Şube delege seçimlerinde, yönetici ve üyeler tarafından kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak delege seçimlerine hile karıştırılması veya herhangi bir şekilde seçimlerin hileye dayandığını üyelerin şikayeti ve sendikanın tespiti halinde, Sendika Yönetim Kurulu o seçim birimine ait delege seçimlerini iptal eder ve görevlendireceği bir komisyon marifetiyle en geç on gün içinde o seçim biriminin delege seçimlerini yeniler.

Hileye başvuranlar hakkında cezai müeyyide istemi yanında, Sendikanın bu sebeple uğradığı maddi zararının tazmini yoluna da gidilebilir.

Hile ve usulsüzlük sebebiyle seçimlerin yenilenmesine sebebiyet veren ve kusurlu görülenler Sendika Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

Sendika Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçimi

Madde 11: Sendika Genel Kurulu’na katılacak delegeler, Sendika Tüzüğü’nün 16.Maddesi dahilinde Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenip şubelere bildirilecek sayılarda olmak üzere, Şube Genel Kurulları tarafından şube delegeleri arasından serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilir. Sendika Genel Kuruluna katılacak delegelerden en az %20’sinin kadın delegelerden seçilmesine özen gösterilir.
Konfederasyon Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçimi

Madde 12: Sendikanın üyesi olduğu Konfederasyon Genel Kuruluna katılacak delegeler, Konfederasyonun Sendikaya bildirdiği sayıda Sendika Olağan Genel Kurulu tarafından sendika genel kurul delegeleri arasından serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre seçilir. Üst Kurula seçilecek delegelerden en az %20’sinin kadın delegelerden seçilmesine özen gösterilir.

Delegelik Sıfatının Sona Ermesi

Madde 13- Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. Ancak üyelik sıfatını kaybedenlerin delegelik sıfatları sona erer.

Sendika Genel Kurulunun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları

Madde 14- Sendika Genel Kurulu dört yılda bir Sendika Genel Merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

Genel Kurula çağrı sendika yönetim kurulunca yapılır.
Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte en az üç nüsha olarak seçim kurulu başkanlığına gönderilir. Seçim kurulunca onaylanan listeler toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden önce sendika adresinde üç gün süre ile ilan edilir.

Genel kurul gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir (1.) günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin bir sonraki gün saat dokuz ile on yedi saatleri arasında belirlenen zaman aralığında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. (Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler yukarıdaki günlerden biri içinde de tamamlanabilir.)

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden on beş gün önce gönderilir.

Genel kurul ilanı, sendikanın resmi internet sitesinde genel kurul tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir. Varsa delegelerin e-posta adreslerine gönderilebilir.

Genel kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tamsayısının salt çoğunluğudur.

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı en çok on beş gün içinde yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Genel kurul zorunlu mercilere bildirilen adres tarih ve saatte yapılır.

Genel kurula katılacak delegelerin kimlikleri tespit edilerek delege listesindeki adlarının karşısına imza koyarak, toplantının yapılacağı mekâna girerler. Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilmesi sonucunda Genel kurul Genel Başkan veya görevlendireceği Sendika Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra Gündem gereği Genel Kurulu yönetmek üzere organlara aday olmayanlar arasından bir başkan, bir başkan vekili ve katip “üye” üyeler olmak üzere en az üç, en fazla yedi kişiden oluşur. Teklif edilenler açık oylama yöntemiyle delegeler arasından veya sendikanın bağlı olduğu konfederasyona bağlı sendikalara üye sendika yöneticileri ve üyeleri arasından seçilecek kişilerden oluşur.

Genel Kurulun yönetimi Divan Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanın uygun göreceği başkan vekillerinden biri tarafından yönetilir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Sendika Yönetim Kuruluna verilir.

Her delegenin tek oy hakkı vardır ve bu hak devredilemez. Sendika zorunlu organlarına Sendika Genel Kurul delegesi olmayan sendika üyeleri, genel kurul delege tam sayısının 1/5’i kadar delegenin teklifi ile aday olabilir ve zorunlu organlara seçilebilir.
Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Genel Kurul toplantısında gündemdeki maddeler görüşülür. Ek gündem maddeleri önerisi, Delegelerin 1/10′ unun yazılı isteği üzerine genel kurula katılan delegelerin salt çoğunluğunun oyu ile gündeme girer. Genel Kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar. Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarına devam eder. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülerek karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemezler. Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur. Komisyonların üye sayısı genel kurulca tespit edilir.

Genel Kurulun kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir. Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir.

Sendika olağan genel kurulunun, üyesi bulunduğu konfederasyonun olağan genel kurulundan bir ay önce tamamlanması zorunludur.

Şube Genel Kurulunun Toplanma Esasları

Madde 15- Şube Genel Kurulu; Sendika Genel Kurul tarihinden iki ay önce tamamlanacak şekilde bir program çerçevesinde şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer ve günde toplanır.

Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan şube genel kurul toplantısının gündemi, yeri, gün ve saati en az on beş gün Önce sendikanın resmi internet sayfasında ilan edilir. Bu ilanda, birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre on beş günden fazla olamaz.

Şube genel kurul toplantısından en az on beş gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak görevli seçim kurulu başkanlığına gönderilir. Seçim Kurulunca onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurul toplantı tarihinden y önce sendika şubesi binasında üç gün süre ile ilan edilir.

Şube genel kuruluna çağrı, şube yönetim kurulu tarafından yapılır.

Şube genel kurulunun toplantı esas ve usûlleri ile karar nisabı hakkında bu yönetmeliğin 14. Maddesi esasları uygulanır. Şube genel kurulu için Seçim kurullarında onaylanan genel kurul listelerinde bulunmayanlar oy kullanamazlar.
Genel kurullarda gündemin seçimlerle ilgili maddesine geçildiğinde divan tarafından organlara aday olmak isteyen Delegeler (tüzük hükümlerine göre üyeler) divana bireysel veya bir dilekçe ekinde önerge ile müracaat edebilirler. Divan Başkanlığı aday olanların isimlerini oy pusulasında aday olduğu organlar itibariyle isimlerinin başına kutucuklar koyarak belirtir. Oy kullanmada sandık kurulunca listedeki isimlerinin karşılığı imzalatılır ve mühürlü oy zarfları ile oy pusulaları verilerek kapalı kabinde oy vermek istedikleri delege adaylarının isimlerinin başındaki kare kutucuklar işaretlenerek oy kullanılır. Oy kullanmada bir üye her organ için seçilecek aday kadar kişiyi işaretleyerek oy kullanır.

Şube olağan genel kurullarının Sendika Olağan Genel Kurulu’ndan iki ay önce tamamlanması zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurullar

Madde 16- Sendika olağanüstü genel kurulu, şube olağanüstü genel kurulu; Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya bir önceki olağan genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine yönetim kurulu kararı ile toplanır.

Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan delegeler yazılı dilekçelerinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektiren sebepleri açıkça belirtmek zorundadırlar.

Delegelerin yazılı dilekçeleri evraktan tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir. Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada, ilk talep tarihinden itibaren on beş günlük süre içindeki yazılı başvurular dikkate alınır. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır. Yeterli başvurunun sağlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve bu tarihten itibaren altmış gün içinde olağanüstü genel kurulu toplanır.

Olağanüstü genel kurul gündemi, olağanüstü genel kurul talebinde bulunan kurul veya delegelerin dilekçelerinde açıkladıkları istekler doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenir. Ancak gündemde seçim maddesi varsa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündemden çıkarılabilir.

Olağanüstü genel kurulda bu yönetmeliğin 17. ve 18. Maddelerinde belirtilen toplantı usûl ve esaslarına uyulması zorunludur.

Delege sıfatı; En son yapılan olağan genel kurula seçimle gelen delegeler ile yine en son yapılan olağan genel kurulda yönetim denetim kurularına asil olarak seçilen delege kapsar.

En son yapılan olağan genel kurula yöneticilik görevlerinden dolayı delege olarak katılan, ancak olağan genel kurulda aday olmayanlar veya aday olup da seçilemeyenler ile Kanunî bakımdan delegelik ve sendika üyeliği hakkı olmayanlar olağanüstü genel kurulda oy kullanamazlar.

En son olağan genel kurulunu üye listesi ile yapan şubeler, Olağanüstü genel kurulunu aynı listede üyeliği devam edenlerin katılımı ile yapar.

Şubelerin olağanüstü genel kurul yapmalarına ilişkin yapılan müracaatların şube yönetim kurulunca değerlendirilmesi sonucu nihai karar şube yönetim kurulunca verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurulların Toplantı Gündemi, Seçimler
Genel Kurul Toplantı Gündemi

Madde 17: Gündem
Olağan genel kurul gündemi aşağıdaki şekilde oluşturulabilirler veya değişikliğe gidebilirler.

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Divan Oluşturulması,
 4. Protokol, Dilek ve temenniler
 5. Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası,
 6. Bütçe raporunun okunması ve ibrası,
 7. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve Kabulü
 8. Seçimler,

A) Yoklama ve Açılış
Genel Kurulun açılışından önce ilgili yönetim kurulu üyelerinden birinin gözetiminde (hazirun cetveli) imza karşılığı yoklama yapılır. Delegeler yoklama yapılırken kimlik ve delege kimliği göstermek mecburiyetindedir. Toplantı, yeter sayısının sağlanmasına müteakip genel kurul toplantısı ilgili başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Açılışı yapan saygı duruşu ve İstiklal Marşını söyletir.

Divanın Oluşturulması
Genel kurul açılışını yapmakla görevlendirilen kişi, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, katip üye veya katip üyelerden oluşan divan seçimi çağrısı yapılır. Divan için Genel Kurula verilen önergeler okunarak açık oylama usulü ile Divan oluşturulur. Divana seçilenleri göreve davet ederek genel kurulu yönetme görevini divana bırakır. Divan başkanı, bulunmadığı zamanlarda genel kurulu yönetmek üzere Başkan Vekillerinden birini görevlendirir.

Divan genel kurulu yönetirken genel kurula katılan delegelerin 1/10 unun yazılı isteği ile usul hatası yaptığı iddia edildiği durumlarda, genel kurula katılan delegelerin salt çoğunluğu ile iddia kabul edilirse, iddia edilen usul hatası düzeltilir. Ancak, Genel kurulun bitiminden sonra verilen hiçbir önerge kabul edilmez. Divan Gündemin seçim maddesinde organlara aday olanlar üye/delege isimlerini oy pusulası haline getirir ve sandık kuruluna imzalayarak teslim eder

Divan Kâtibinin görevi şunlardır;
Genel kurulların zaptı ve divan işlemlerinin muntazam yerine getirilmesi, genel kurul
kararlarının zapt edilmesi ve konuşmaların teyp ve videobantlarının düzgün şekilde kaydını
sağlarlar.

 1. Yapılan oylama ve alınan kararları doğru olarak kaydederler.
 2. Misafirlerle üye ve delegelerin konuşma özetlerini not ederler.
 3. Komisyonlara seçilenlerin ad ve soyadlarını kaydederek bunların görevlerini yapmalarında kendilerine gerekli kolaylığı sağlarlar.
 4. Divan tutanağını, genel kurul karar defterine geçmesi gereken notları yazar divana imzalatır,
  teyp ve videobantlarını ve diğer belgeleri yeni seçilen yönetime teslim ederler.

C) İhtiyaç Duyulacak Kurul ve Komisyonların Oluşturulması,
Genel kurul gündemindeki konuları ve delegelerin 1/10 unun yazılı talebi ile ileri sürülecek teklif ve dilekleri incelemek ve bir rapor haline getirmek üzere gerekli görüldüğünde;

Komisyonlara teklif edilen delegeler açık oylama ile tespit edilir. Delege olmayanlar komisyonlara teklif edilemez. Gerekli görüldüğünde komisyonlar bilgi için konusunda uzman kişileri çağırabilir. Bu uzmanların oy haklan yoktur. Komisyonlara seçilen üyeler kendi aralarında bir başkan, bir raportör ve bir sözcü seçerler. Raporlar komisyon üyeleri tarafından salt çoğunlukla karara bağlanır. Oyların eşitliği halinde başkanın tarafı kabul edilmiş sayılır. Komisyonunun hazırladığı rapor divana sunulur. Gerekli görüldüğü takdirde, sözcü tarafından rapor genel kurulda okunur ve lüzumlu açıklamalar yapılır.

Ç) Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet Raporlarının Okunması ve İbrası
Yönetim ve Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporları ilgili kurul üyelerinin birisi tarafından okunur.

Faaliyet raporunda dönem içinde yapılan çalışmalar, bitirilen ve devam eden işler ve sorunlar ayrıntılı olarak açıklanır.

Denetleme kurulu raporunda ayrıca yönetim kurulunun ibrasına ilişkin önerilerde bulunulabilir.

Genel kurulda faaliyet raporları okunduktan sonra, raporlar üzerinde görüş belirtmek isteyen delegelere divan başkanı tarafından söz verilir. Konuşmanın süresi divan başkanlığı tarafından belirlenir. Konuşmacı konuşma süresini başkasına devredemez. Konuşmaların bitiminden sonra faaliyet raporları genel kurulun ibrasına sunulur.

 D) Bütçe Raporunun Okunması ve İbrası
Yönetim kurulunun görev süresi içinde bütçe ile ilgili yapmış olduğu faaliyet raporu Mali
İşlerden sorumlu başkan yardımcısı tarafından genel kurulun bilgisine ve ibrasına sunmak üzere okunur.
Konu ile ilgili söz almak isteyen delegelere divan başkanı tarafından söz verilir. Konuşmalar bittikten sonra genel kurulun ibrasına sunulur.

 E) Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü
Tahmini bütçe komisyonu tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda hazırlanan tahmini bütçe divan tarafından okunur. Bu konu ile ilgili söz almak isteyen delegelere divan başkanı tarafından söz verilir. Konuşmalar bittikten sonra genel kurulun oyuna sunulur. Şube genel kurullarında bu gündem maddesi bulunmaz.

 Seçimler
 Madde 18- Seçimlerde uyulacak usul ve esaslar:
 a)Delege seçimleri
Delege seçimleri, Bu yönetmeliğin 7.8.9.10.11.12.13.14 madde hükümlerine göre yapılır.

b) Yönetim Kurulu Seçimleri: Sendika yönetim kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından liste ile gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen yedi üyeden oluşur. Seçilenler seçildiği tarihten sonra yapacakları ilk toplantıda görev dağılımı seçimini yaparlar.Genel kurul, ayrıca yedi yedek üye daha seçer. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerine ayrı ayrı olmak üzere; en az birer kadın üyenin seçilmesine özen gösterilir.

c) Denetleme Kurulu Seçimleri: Denetleme kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından liste ile serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 5 (beş) asıl üyeden oluşur. Asıl üye kadar da yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerine ayrı ayrı olmak üzere; en az birer kadın üyenin seçilmesine özen gösterilir. Denetleme kuruluna seçilenler yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan iki raportör ve iki üye seçerek göreve başlarlar. Asıl üyeden boşalma halinde başkan yedek üye seçimindeki en çok oyu alandan başlamak üzere yedekleri göreve çağırır.

d) Disiplin Kurulu Seçimleri: Disiplin kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından liste ile. Serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 5 (Beş) asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerine ayrı ayrı olmak üzere; en az birer kadın üyenin seçilmesine özen gösterilir.  Disiplin kuruluna seçilenler yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan iki raportör ve iki üye seçerek göreve başlarlar. Asıl üyeden boşalma halinde başkan yedek üye seçimindeki en çok oyu alandan başlamak üzere yedekleri göreve çağırır.

 e)Genel Kurul Sonrası Yapılacak İşlemler
Genel kurul sonrası seçim kurulundan alınan onaylı seçim sonuçlarını gösteren mazbata, zorunlu organların görev dağılımın gösteren karar, ile şubelerin tutacakları defterler seçim tarihinden sonra 15 gün içinde İl Sivil Toplumlar ilişkiler müdürlüğünde onaylatılır.  Genel kurul divan tutanağı, kurullara seçilenlerin kamu görevlisi olduğunu gösteren resmi yazı ve sendika tüzüğü üst yazı ekinde genel kurul tarihinden itibaren otuz gün içinde sendikanın bulunduğu Valilik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

 Şube İstişare Organları
Madde 19- Sendika Şubesinin İstişare Organları şunlardır.
a) Şube Yönetim Kurulu, Sendika İl Temsilcisi, İşyeri sendika temsilcisi ve sendika İşyeri temsilcileri, Kadın komisyonları
b)Onur Kurulu, geçmişte Şube Organlarında hizmet etmiş olup, yeniden görev almayanlar ve emekli olanlardan oluşturulur.

Şubelerce, Tutulması Gereken Zorunlu Defterler.
Karar defteri, Gelen-giden evrak kayıt defteri, Gelen-Giden evrakların saklanacağı dosyalardır. Şube yönetim kurulunca gerekli görülmesi halinde yardımcı defterler de tutabilir.

Birleşemeyecek Görevler
Madde 20- Şube Genel Kurulu hariç, şubenin zorunlu organlarından birine seçilenler, bir başka organa seçilemezler.

Şubelerin, Şube vasfını yitirmesi halinde yapılacak İşlemler
Madde 21- 4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 12.maddesi ve Tüzüğümüzün 22.maddesi gereğince Şube yetki alanında üye sayısının 400’ün altına düşmesi halinde, genel kurulda yönetim kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma; dahil başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeler hakkında yönetim kurulunca karar verilir.

Madde 22– Sendikaların taşra teşkilatlarında ilke olarak seçimle görevlendirmeler esas olmakla birlikte, kuruluş aşamasında seçim yapma imkanı bulunmayan durumlarda, sendika yönetim kurulunca doğrudan görevlendirme yapılır. Bu durumda görevlendirilenlere sendika yönetim kurulunca yetki belgesi verilir.

Şube Faaliyet Alanının Tespiti
Madde 23- Şube faaliyet alanlarının belirlenmesinde; faaliyet alanlarındaki fiilen çalışan ve aidat ödeyen üye sayıları dikkate alınarak gerekli düzenlemeyi yapmak ve şube faaliyet alanlarının belirleme yetkisi, sendika yönetim kuruluna aittir.

İşyeri Sendika Temsilciliği Seçimleri
Madde 24- İşyerlerinde 30 uncu madde uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki,601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi Seçilebilir. Bu temsilcilerden biri ilgili sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir.
İşyeri sendika temsilciliği seçimlerinde, seçime katılacak üye listeleri, seçimin yapılacağı tarih ve saat Sendika şube yönetim Kurulu ve İl Temsilcilince belirlenir. Listeler Onaylanarak şubelere gönderilir. Şube listeleri ilgili işyerlerinde seçime en az 10 gün kala o işyerindeki ilan tahtasında, yoksa üyelerin görebilecekleri mahalde ilan edilir. İlan en az 3 gün askıda kalır. İlanın askıya çıkarılması ve indirilmesi sırasında o işyerindeki üyelerden en az 2 (iki) kişinin imzalayacağı bir tutanak tutularak şube tarafından saklanır.

Temsilci seçiminde şube veya İl temsilciliğince üç kişiden oluşan seçim ve tasnif kurulu oluşturur.

Temsilci olmak isteyenler seçimden üç gün Önce şubeye yazılı olarak müracaat eder ve gelen evrak defterine kaydedilir. Şube tarafından o işyeri üye sayısı kadar oy pusulası hazırlanır. Oy pusulaları ve zarfları şube mührü ile mühürlenir. O işyerindeki üye sayısı kadar oy pusulası ve oy zarfı seçim ve tasnif kuruluna verilir.

Oy kullanmada üyelere seçim tasnif kurulunca isim listelerinde isimlerinin karşılığı imzalatılır, oy pusulası ve zarfı verilerek kapalı kabinde oy kullanmaları sağlanır. Oy kullanmada üyeler, oy vermek İstedikleri temsilci adaylarının isimlerinin başındaki kerecikleri işaretleyerek oy verir. Bir üye o işyerinde seçilecek temsilci sayısından fazla adaya oy veremez. Oylama bittikten sonra tasnif ve sayım yapılarak tutanağa geçilir. Seçilen temsilciler yazılı olarak o işyerinde ilan edilir. Seçim ve tasnif kurulu seçimle ilgili bütün belge ve tutanakları şubeye teslim eder. Şube bu evrakları o seçim dönemi saklamak zorundadır.

Birden fazla işyeri temsilcisi bulunan yerlerde şube yönetim kurulu temsilciler arasından bir baş temsilci belirler. Ayrıca; şube bulunmayan il ve ilçelerde işyeri temsilcileri arasından bir temsilci il veya ilçe temsilcisi olarak sendika yönetim kurulunca belirlenebilir. Şubelerin faaliyet alanı içinde seçilen bütün temsilciler sendika Genel Merkezine ve mülki amire hemen bildirilir.

İl Temsilcisi
Madde 25- Şube açılmasına gerek görülmeyen illerde,  Sendika Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir şubeye yada genel merkeze bağlı il temsilcilikleri açabilir.
İlçe Temsilciliği
Madde 26- Şube açılmasına gerek görülmeyen ilçelerde,  şubeye veya İl temsilciliğine bağlı olarak ilçe temsilcilikleri açabilir.
Temsilci Seçimleri
Madde 27- İl, İlçe ve işyeri temsilcilerinin seçimlerinde ve görevlendirmelerinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Sorumluluk
Madde 28- İşyeri temsilcileri ilçelerde, ilçe temsilcilerine, ilçe temsilcileri şubesine, şubenin kurulmamış olması halinde ise bağlı olduğu il temsilcilerine, il temsilcileri bağlı olduğu şubeye, veya şubeye bağlı olmaması halinde Sendika Genel Merkezine karşı sorumlu olarak çalışırlar.
Sandık Kurulu
Madde 29- Genel kurallarda  “Seçim Sandık Kurulu görevlilerine” yardımcı olmak amacıyla organlara aday olmayan üye veya delegeler arasından seçilirler.

Seçim sandık kurulunun görevi, seçim tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
Seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine “Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun “da belirtilen esaslara göre sendika, sendika şubesi tarafından ücret ödenir.
Oy Zarfları
Madde 30- Genel kurullarda yapılacak seçimler için yönetim kurulu seçim kurulu başkanlığına yeteri kadar zarf verir. Bu zarflar seçim kurulu tarafından mühürlenir. Mühürsüz zarflar geçersizdir. Zarflar hakim gözetiminde seçim kurulunca delegelere verilerek oy kullanmaları sağlanır.
Şube delegeliği seçimlerinde, şube yönetim kurulu seçim ve tasnif kuruluna yeteri kadar mühürlü zarf verir.
Oy Pusulaları
Madde 31- Aday olan delegelerin yada aday gösterilen delegelerin isimlerinin bulunduğu oy pusulalarından yeteri kadar seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir. Mühürsüz oy pusulası geçersizdir.
Oy Kullanma
Madde 32 – Genel kurullarda ve delege seçimlerinde her seçmen kendi oyunu kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı ve resimli üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra hakim gözetiminde seçim kurulu başkanlığından aldığı mühürlü zarf ve mühürlü oy pusulaları ile kapalı kabinde oylarını kullanır. Seçilecek kişiden fazla aday varsa, organlara seçilecek kadar aday kadar kişiye oy verilir. Oy kullanan üye/delege oy vereceği adayın isminin bulunduğu yerde bulunan kutucuğun içini işaretlemek suretiyle oyunu kullanır.
Oyların Sayım ve Dökümü
Madde 33- Oy kullanma işlemi tamamlandığında, sandık kurullarınca oyların seçmen listesinde atılan imzalar kadar olup olmadığı tespit edildikten sonra, açık sayım ve döküm esasına göre tasnif edilerek sayım yapılır. Oyların döküm ve sayımı yapıldıktan sonra tutanaklara geçilir. Sayım sonucu fazladan kullanılan oy çıkmışsa kura ile fazla olan oy iptal edilir. Eğer az çıkmışsa olduğu gibi kabul edilir. Tutulan tutanaklar seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. İmzalanan tutanak ve belgeler ilgililere teslim edilir.
Geçersiz Oylar
Madde 34- Seçimlerde geçersiz sayılacak oylar şunlardır:

 1. İlgili teşkilatın mührünün bulunmadığı oy zarfları ve oy pusulaları ile verilen oylar,
 2. Oy pusulalarında belirsiz yerlere yapılan işaretle kullanılan oy pusulaları ile verilen oylar,
 3. Ad, imza ve Özel işaretler kullanılan oy pusulan ile verilen oylar,
 4. Seçim yapılan organın asil üye sayısından fazla adayların yazıldığı veya işaretlendiği oylar geçersiz sayılır.

Seçim Sonuç Tutanağı
Madde 35- Oyların sayım ve dökümünden sonra seçim sonuçlan dört (4) nüsha olarak bir tutanakla tespit edilir. Tutulan tutanak sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile divan heyeti tarafından imzalanır. Tutanakların bir nüshası divan dosyasında kalır, bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir, bir örneği ilgili yönetim kuruluna verilir, bir örneği ise üst kuruluşa iletilir. Bu tutanak mazbata olarak kullanılır. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte seçim kurulu başkanlığı tarafından üç ay süre ile saklanır. Yönetim kuruluna verilen seçimle ilgili bütün belgeler bir sonraki genel kurula kadar sendikada saklanır.

Seçim Sonuçlarına İtiraz
Madde 36- Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, seçim hükümlerine göre kesin sonuçlan ilan eder ve genel kurulu yapan sendika veya şubeye bildirir. Ancak , hakim ilgililerin seçim sonuçlarına itirazı ile seçim usûllerine veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı bir uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde 7 gün içinde seçimlerin yenileyeceği tarihi tespit ederek sendika, sendika şubesine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır.

Devir Teslim
Madde 37- Genel kurullarda organ ve delegeliklere seçilenler, seçim sonuçları divan başkanı tarafından açıklandıktan itibaren göreve başlarlar. Devir teslim işleri en geç bir hafta içinde gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Genel Kurullarda Listelere Yapılacak İtiraz

Madde 38- İlan süresi içinde listelere yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

Delege seçimlerinde yeteri kadar aday olmaması veya yeteri kadar aday gösterilmemesi durumunda yapılacak işlemler

Madde 39- Şube delege seçimlerinde, Sendika genel kurul delege seçimlerinde ve Konfederasyon genel kurul delege seçimlerinde, delege sayısı kadar aday bulunmaz veya aday gösterilmemesi durumunda mevcut adaylar için seçim yapılır ve seçilen delegelerle temsil olunur. Şube delegeliği seçimlerinde; seçilmesi gereken delege sayısı eksik olduğu takdirde, eksik delegeler diğer sandıklardan tamamlanamaz veya eksik delegeler diğer seçim bölgelerine yazılamaz. Sendika ve şubeler seçilen delegelerle genel kurullarını yaparlar.

Sandık Kurulu Başkanı ve Üyelerine Karşı İşlenen Suçlar
Madde 40- Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Seçimlerde Uyulacak Esaslar
Madde 41- Sendika ve şube genel kurullarının yapılış şekli, zorunlu organların seçimi ve itirazları sonucu seçimlerin iptali veya yenilenmesine ilişkin hususlarda,4688 sayılı Kamu Görevliler Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, ve sendika Tüzüğümüzde açık haller bulunmaması halinde 6356 Sayılı Sendikalar Kanununun 14-15-16 maddeleri hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 42- 24.05.2016 Tarih ve 1516 karar nolu yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu yönetmelik 30.07.2021 tarih 1834 sayılı kararla yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 43- Bu yönetmelik hükümlerini Türk Büro-Sen Yönetim Kurulu yürütür.

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI