Geri

SENDİKAMIZIN HUKUK ZAFERİ!

05 Eylül 2008, Cuma | 14:28

09.08.2006 tarih ve 26254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin 4/l, 6/2-a/5, 6/2-b/4, 6/2-c/5, 6/2-d/3, 7/1, 11, 12/2, 15/2, 15/3, 17/2, 17/3, 18/2, 18/4, 29/2 ve 38/1 maddelerinin iptali ile öncelikle yürütmenin durdurulması istemi ile açtığımız ve 2006/6589 E. sayılı dosya ile görülen davada Danıştay 5. Dairesi tarafından 01.07.2008 tarih ve 2008/4063 K. sayılı karar ile lehimize karar verilmiştir.

Daire, dava konusu Yönetmeliğin iptalini istediğimiz 15/3. maddesindeki; “…Bu durumda olanlar aynı düzey unvan için açılan ilk sınava katılamazlar.” hükmünün iptaline; anılan Yönetmeliğin 6. maddesinin 2. fıkrasının c bendinin 03.04.2008 tarih ve 26386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kaldırıldığı, 7/1 ve 38/1. maddeleri de aynı Yönetmelikle kısman kaldırıldığı için kaldırılan ve değiştirilen hükümler hakkında karar verilmesine gerek olmadığına; diğer madde hükümleri yönünden ise davanın reddine karar vermiştir.

Sendikamız tarafından açılan davanın sonucu olarak, dava konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinde personel lehine iyileştirmelere gidilmiş ve 03.04.2008 tarih ve 26386 sayılı Resmi Gazete ile yeni yönetmelik yayımlanmıştır.