Atatürk

MAHKEME, MEMUR HAKKINDA GÖREV TANIMI DIŞINDA VERİLEN İŞLERİ YERİNE GETİRMEDİĞİNDEN BAHİSLE TESİS EDİLEN DİSİPLİN CEZASINI İPTAL ETTİ

20 Aralık 2021, Pazartesi | 13:48

Sendikamız üyesi, tekniker olarak görev yapmakta iken, genel idari hizmetler sınıfının görev tanımı içinde kalan işlerle görevlendirilmiş ve bu görevlerin ifası sırasında verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranmak fiilini işlediğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılmış, akabinde ise kınama cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Sendikamızca, usul yasa ve hakkaniyete aykırı tesis edilen kınama cezasına karşı iptal davası açılmış ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin 28.10.2021 tarih, 2020/1768 E. ve 2021/1821 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme gerekçesini; ”davacının teknik hizmetler sınıfında tekniker olarak görev yaptığı, davacıya isnat edilen eylemin yukarıda bahsi geçen evrakın teslim edilme işi olduğu, evrak teslim etme işinin yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri kapsamında kaldığı, dolayısıyla 657 sayılı Kanunun 36. Maddesinde yer alan Genel İdari Hizmetler sınıfındaki memurların yerine getirmesi gerektiği, ancak davacının Teknik Hizmetler sınıfında tekniker olarak görev yaptığı anlaşılmıştır.” şeklinde belirtmiş ve bulunduğu sınıfın görevi dışında kalan bir işi geciktirdiğinden bahisle davacının kınama cezası ile tecziyesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI