Atatürk

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI

30 Kasım 2021, Salı | 11:14

Bilindiği üzere Sendikamız 11 Mayıs 2021 tarih ve 31481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay 2. Dairesinde 2021/17112 Esas No ile dava açmıştı.

Mahkeme “TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ”nin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması talebimizle ilgili Sendikamızı haklı bularak, şu maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

5. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi olan “Personel mazeretleri, Bakanlığın standart kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde dikkate alınır.” hükmünün

7. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan “Ek-1’de yer alan cetvelde belirtilen ortak hizmet birimleri arasında bölge müdürlüğünce süre sınırı olmaksızın görevlendirme yapılabilir” hükmünde yer alan “süre sınırı olmaksızın” ibaresinin,

10. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendinde yer alan “kısmi bağımlı engelli birey” ve “tam bağımlı engelli birey” ibarelerinin,

10. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendinde yer alan “bu kapsamdaki talepler, standart kadro sayısı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır” hükmünün,

10. Maddesinin 2. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin eğitim ve araştırma hastanesi, şehir veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu talep edilebilir.” hükmünün

10. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan eşin yer değiştirme suretiyle atanması unvan üstünlüğüne bağlı olmaksızın yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin durumuna göre değerlendirilir.” cümlesinin,

10. Maddesinin 4. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan “son 5 yıl içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemek” suretiyle” ibaresinin

10. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “Mazeretlerin değerlendirilmesinde, can güvenliği, engellilik, sağlık ve aile birliği öncelik sırası esas alınır.” hükmünün,

10. Maddesinin 8. Fıkrasında yer alan “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan ve zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelin, aile birliği mazeret haline dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir.”  hükmünde yer alan “Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir” hükmünün,

10. Maddesinin 9. Fıkrasında yer alan “atanmış olduğu hizmet biriminde kalabileceği azami süre on beş yıldır.” hükmünün,

15. Maddesinin 3. Fıkrasının “Bakanlıkça, hizmet birimlerinden merkez teşkilatına yapılacak geçici görevlendirmeler, faaliyeti durdurulan hizmet biriminden yapılacak geçici görevlendirmeler, hizmet içi eğitim, kurs, staj, konferans, seminer ve toplantılar nedeniyle yapılan geçici görevlendirmeler ile müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmeler süre hesabına tabi değildir” hükmünde yer alan “süre hesabına tabi değildir” ibaresinin,

20. Maddesinin 11. Fıkrasının “Kurul tarafından, onuncu fıkra hariç olmak üzere, bu maddede belirtilen sürelere ilişkin değişiklik yapılabilir” hükmündeki “kurul tarafından” ibaresinin,

21. Maddesinin 4. Fıkrasının “bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle atanan personel, atandığı hizmet biriminde en az iki yıl görev yaptıktan sonra zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırasına dahil edilir.” hükmünde yer alan “en az iki yıl” ibaresinin ve

Geçici 5. Maddesinin

Yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

 

Kararı görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI