Atatürk

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE KARŞI İKİNCİ KEZ İPTAL DAVASI AÇTIK

12 Temmuz 2021, Pazartesi | 09:19

 

11 Mayıs 2021 tarih ve 31481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;

  • Geçici 1. Maddenin 7. Fıkrasında yer alan: “Birinci, ikinci ve beşinci fıkralara göre geçirilmiş sayılan hizmet sürelerinin puanlandırılmasında, Ek-1’de yer alan cetvelde sayılan hizmet birimlerinde karşılarında belirtilen puan esas alınır.” hükmü ile hükme esas Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet puanlarının ve
  • Yönetmeliğin 20. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlardaki personelden, her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler, Ek-1’de yer alan cetveldeki 1 inci hizmet bölgesi için bölge müdürlükleri ve ortak hizmet birimi olarak belirlenmiş hizmet birimleri haricinde tercih yapamazlar.” hükmünün Yürütmesinin Durdurulması ve İptali talebiyle “Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/17379 E.” sayısına kayıtlı davamız Sendikamızca açılmıştır.

 

 

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI