Atatürk

MAHKEME, TAKDİR YETKİSİNİ AŞAN ATAMANIN İPTALİNE KARAR VERDİ

14 Temmuz 2021, Çarşamba | 12:54

Müvekkil Sendika üyesinin, Kayseri Pınarbaşı İlçe Nüfus Müdürlüğünde “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” olarak çalışmakta iken hiçbir haklı gerekçe gösterilmeksizin Kırklareli Lüleburgaz İlçe Nüfus Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali talebiyle Sendikamızca iptal davası açılmıştır.

Kayseri 1. İdare Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde; 09.06.2021 tarih, 2020/1240 E. ve 2021/644 K. Sayılı karar ile, “Uyuşmazlıkta; davacının Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe Nüfus Müdürlüğü emrine V.H.K.İ olarak atanmasına ilişkin işlemin gerekçesi olarak yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 14. Maddesi gönderilmiş ve savunma dilekçesinde hizmet gereği ve ihtiyaca binaen atamanın gerçekleştiği belirtilmiş olup, mahkememizin 13.01.2021 tarihli ara kararına cevaben gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının görev yaptığı Kayseri İli Pınarbaşı İlçe Nüfus Müdürlüğünün V.H.K.İ kadrosunun toplam 8 olduğu, bunlardan üçünün dolu 5inin ise boş durumda olduğu, dolayısıyla Pınarbaşı İlçe Nüfus Müdürlüğünde V.H.K.İ kadrosunda görev yapan personele ihtiyaç bulunduğun anlaşıldığı, öte yandan, davacı hakkında herhangi bir adli veya idari bir soruşturma bulunmadığı, görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde somut bir tespit bulunmadığı, ayrıca atama işleminin alıntısına yer verilen Yönetmelik hükmünde sayılan diğer sebepler kapsamına da girmediği görülmektedir.

Bu durumda; davalı idare tarafından dava konusu atama işleminin tesis edilmesine sebep olabilecek geçerli hiçbir somut sebep ortaya konulamadığından kamu yararı ile hizmet gereklerine aykırı olarak takdir yetkisini aşar biçimde tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu atama işleminin İPTALİNE karar vermiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI