Atatürk

MAHKEMENİN VERDİĞİ, HAKSIZ YERE KESİLEN ÜYELİK AİDATLARIMIZIN İADESİ KARARI KESİNLEŞTİ

10 Haziran 2021, Perşembe | 12:40

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde çalışan ve Sendikamıza üye personelin 15.01.2019 tarihinden itibaren sendika üyelik kesintilerinin yapılmaması nedeniyle yapmış olduğumuz başvurunun idarece reddi akabinde açmış olduğumuz iptal davasında Ankara 9. İdare mahkemesi 20.02.2020 tarih, 2019/358 E. ve 2020/467 K. Sayılı kararı ile davanın kabulü ile 15.05.2019 tarihine kadar ödenmeyen sendika aidatlarının yasal faizi ile birlikte iadesine karar vermişti.

Yerel Mahkeme ilgili gerekçesini “…Kanunun Geçici 15. Maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler gereğince hizmet kollarında olan değişikliklerden ( personelin talebiyle sendika üyeliğini değiştirme durumu hariç olmak üzere) sendikal hakların 15.05.2019 tarihine kadar uygulanmayacağının belirtildiği ve 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla çıkarıldığı göz önüne alındığında ilgili kanun hükmünde kararname ile düzenlenen sendikal hakların 15.05.2019 tarihinden sonra uygulanması gerektiğinden davacı sendikaya bağlı olup davalı idare bünyesinde çalışan personellerin sendika aidatlarının 15.05.2019 tarihine kadar ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” şeklinde belirtmiştir.

İşbu karara karşı davalı idarece istinaf kanun yoluna başvurulmuş olsa da, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, 24.02.2021 tarih, 2021/97 E. ve 2021/457 K. sayılı kararı ile idarenin temyiz başvurusunun reddi ile Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 20.02.2020 tarih, 2019/358 E. ve 2020/467 K. Sayılı kararın ONANMASINA kesin olarak karar vermiştir.

Tarafımızdan haksız ve dayanaksız yapılan sendika üyelik aidat kesintilerinin işbu kesinleşen karara istinaden iadesi ise, Sendikamızın 03.06.2021 tarih ve 336 sayılı yazısı ile yeniden talep edilmiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI