Atatürk

DANIŞTAY, İSTİSNAİ MEMURLUKLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN GYS KAPSAMINDAKİ KADROLARA SINAVSIZ ATANMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU ONADI

01 Nisan 2021, Perşembe | 10:03

Sendikamızca, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğüne Yazı İşleri Müdürü olarak atanan personelin atanma şartlarını haiz olmadığı ve bu kapsamda dava konusu atama işleminin iptali talebiyle dava açılmıştı.

Ankara 17. İdare Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde, mahkemece, “görevde yükselme kapsamında bulunmayan istisnai memurluklara sınavsız atama yapılacağı açıktır. Ancak, istisnai memurluklarda görev yapan veya daha önce yapmış olanların, görevde yükselme veya unvan değişikliği kapsamında bulunan (yönetmelik kapsamındaki) kadrolara sınavsız atanabileceklerine ilişkin bir düzenlemeye, Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde bu yönetmeliğin dayanağı yasada ve genel yönetmelikte yer verilmemiştir.şeklinde değerlendirme yapılmış olup; Mahkemenin 17.05.2016 tarih, 2015/3032 E. ve2016/1184 K. sayılı kararı ile atama işleminden önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta iken, istisnai memurluk statüsünde bulunan özel kalem müdürlüğüne atanmış olan M.T’nin, istisnai memurluklar arasında sayılan özel kalem müdürlüğü görevinden naklen atama yoluyla Sayıştay Başkanlığına yazı işleri müdürü olarak atanmasının, istisnai memurluklarda görev yapmış olanların, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında bulunan kadrolara sınavsız atanması anlamına geldiği, anılan yönetmelik hükümlerinde ve dayanağı yasa ile genel yönetmelikte istisnai memurluk kadrolarında bulunanların sınav koşulu aranmaksızın görev ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanmalarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, istisnai memurluğun naklen atamalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak oluşturmayacağı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İş bu karar davalı idarece temyiz edilmiş olup, Danıştay 2. Dairenin 18.02.2020 tarih,2016/ 15672 E. ve 2020/968 K. sayılı karar ile, idarenin temyiz isteminin reddi ile yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI