Atatürk

SENDİKAMIZ TARAFINDAN AÇILAN DAVADA DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU TEMYİZ BAŞVURUMUZUN KABULÜNE KARAR VERDİ

07 Ocak 2021, Perşembe | 14:05

Sendikamız tarafından, 31.08.2013 günlü, 28751 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

1)            1. Maddesinde yer alan “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresinin,

2)            3. Maddesinde yer alan “arayabilir” ibaresinin,

3)            4. Maddesinde yer alan “ve sözlü sınavda” ibaresinin,

4)            9. Maddesinin “sözlü sınav” başlıklı 12/A maddesi kısmı ile sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan “sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır” cümlesinin, “başarı sıralaması” başlıklı 12/B maddesi kısmında geçen “sözlü sınav” ibaresinin, “görevde yükselme suretiyle atanma” başlıklı 12/C maddesinde geçen “altı aylık süreyi aşmamak üzere” ibaresinin,

5)            11. Maddesinin İPTALİ amacıyla Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Danıştay 2. Dairesinin 13.03.2018 tarih, 2016/10079 E. ve 2018/1661 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiş olup, Sendikamızca işbu hukuka aykırı karara karşı temyiz yoluna başvurulmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda yapılan temyiz incelemesi neticesinde, 11.12.2019 tarih, 2018/3444 E. ve 2019/6372 K. sayılı karar ile, “… işlemin hukuka aykırı olup olmadığına dair yargısal denetim yapılması ve bu denetim sonucunda varılan kararın gerekçeli olarak ortaya konulması gerekmekte iken, Daire kararında, dava konusu yönetmeliği yukarıda sayılan maddeler yönünden davacının iddia ve taleplerine yönelik olarak ilgili mevzuatın yorumu ve iptali istenen düzenlemelerin hukuka uygunluk denetimi yapılmaksızın, yani uyuşmazlıkla ilgili herhangi bir gerekçeye yer verilmeksizin davanın reddine karar verilmiş olması…” gerekçesiyle temyiz istemimizin kabulü ile, davanın reddine ilişkin kısmın bozulmasına kesin olarak karar vermiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI