Atatürk

311 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNE KARŞI DAVA AÇTIK

19 Haziran 2020, Cuma | 14:34

27.05.2020 tarih ve 31137 Sayılı Resmi Gazete’de  “311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” yayımlanmıştır. İlgili Tebliğin “Genel Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi başlıklı” 20. Maddesinin 4. ve 5. Maddeleri;

(4) Bu gelişmeler doğrultusunda, genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir.

(5) Aynı yıl içerisinde birden fazla kamu kurumundan çeşitli adlarla ücret alan personel bulunduğu gibi atama, nakil ve benzeri sebeplerle bir kurumdan diğer bir kuruma geçen personel de bulunmaktadır. Bu çerçevede, genel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar (ticaret şirketleri hariç), bu idarelerde çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesinde tek işveren olarak değerlendirilecektir. Genel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin, aynı yıl içerisinde atama, nakil ve benzeri sebeplerle tek işveren olarak değerlendirilen diğer bir kuruma geçmesi veya birden fazla kurumdan ücret geliri elde etmesi durumunda, bu personelin elde ettiği ücret gelirlerinin toplamı, kümülatif matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir. Diğer idareler ile kurum ve kuruluşlardaki ücret matrahı, Hazine ve Maliye Bakanlığı e-bordro programından veya diğer idare ile kurum ve kuruluştan temin edilebilecektir. Bu idarelerde çalışanların tevkif yoluyla vergilendirilmiş tek işverenden aldıkları bu ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmaması halinde, bu gelirler için beyanname verilmeyecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili Tebliğ maddeleri, yürürlükteki kanun hükümlerine açıkça aykırı olup, yapılan düzenlenin mağduriyetlere sebep olacağı aşikardır. Bu kapsamda, Sendikamızca, hukuki güvenilirlik ilkesinin yeniden sağlanmasını teminen, mevzuat hükümlerine açıkça aykırı Tebliğin 4. Ve 5. Maddelerinin iptali amacıyla Danıştay’da dava açılmıştır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI