Atatürk

MAHKEME, SENDİKA ÜYEMİZ HAKKINDA “YAZILI OLARAK UYARILMA” ŞEKLİNDE TESİS EDİLEN DİSİPLİN CEZASINI HUKUKA AYKIRI BULDU

20 Ağustos 2019, Salı | 14:56

Sendikamızca, Şırnak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde VHKİ olarak görev yapan üyemiz hakkında tesis edilen “yazılı olarak uyarılmasına” ilişkin idari işlemin iptali amacıyla dava açılmıştır.

Mardin 2. İdare Mahkemesi 05.04.2019 tarih, 2018/2446 E. ve 2019/773 K. sayılı kararı ile, “davacının yazılı olarak uyarılmasına ilişkin dava konusu işlem, her ne kadar disiplin cezası niteliği taşımasa da, davacının sicil dosyasında yer alması ve davalı idarenin takdir yetkisini kullanacağı işlemlere esas alınmasının kuvvetle muhtemel olması karşısında, söz konusu işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu idari davaya konu edilebilecek bir işlem olduğunun kabulü ile, davacıya isnat edilen fiil nedeniyle suçta ve cezada kanunilik evrensel ilkesi uyarında mer’i mevzuatta yer almayan “yazılı olarak uyarılma” şeklinde disiplin cezası verilmesine hukuken olanak bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI