Atatürk

YEREL MAHKEME DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA ZAMAN AŞIMI GEÇİRİLDİKTEN SONRA VERİLEN DİSİPLİN CEZASINI HUKUKA AYKIRI BULDU

21 Mayıs 2019, Salı | 13:54

Sendikamızca, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığında sportif eğitim uzmanı olarak görev yapan sendikamız üyesine, 657 Sayılı Kanunun 125/C,ı maddesi uyarınca, soruşturma zamanı aşımı geçirildikten sonra verilen soruşturma iznine istinaden ve tanık dinlenme talepleri ile sicil dosyası incelenmeksizin objektif değerlendirmeden uzak “1/30 oranında aylıktan kesme” disiplin cezası tayininin usul ve yasaya aykırılığı gerekçesiyle iptal davası açılmıştır. Yürütülen yargılama neticesinde dava konusu idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Şöyle ki;

Ankara 2. İdare Mahkemesi 26.04.2019 tarih, 2019/747 E. ve 2019/877 K. sayılı kararında; “ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 19/a maddesinde; disiplin amirlerinin memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak ve gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek zorunda oldukları belirtilmiştir.

Olayda; davacı hakkında soruşturma açılmasına konu ilk müsabaka tarihinin 04.12.2011, son müsabaka tarihinin ise 02.12.2012 olduğu, disiplin soruşturması olurunun ise 21.04.2014 tarihinde verildiği, bu durumda en geç 02.01.2013 tarihine kadar usulüne uygun bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturma zamanaşımı geçirildikten sonra 21.04.2014 tarihinde verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI