Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVADA SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEN PERSONELİN AÇIKTA KALDIĞI SÜRECE YOKSUN KALDIĞI PARASAL HAKLARININ İADESİNE KARAR VERİLDİ

27 Mart 2019, Çarşamba | 15:14

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak çalışan sendikamız üyesinin, sözleşmesinin feshedilmesi işlemine karşı sendikamızca dava açılmış olup, Ankara 14. İdare mahkemesinde yürütülen yargılama sonucunda söz konusu idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararı üzerine, kurum ile arasında hizmet sözleşmesi imzalanmasına yönelik yaptığı başvurunun reddi işlemine karşı idare mahkemesinde tekrar dava açılmış, Ank. 13. İdare Mahkemesinin 12.01.2018 tarih, 2017/1543 E. ve 2018/39 K. sayılı kararı ile dava konusu işlem iptal edilmiştir. Mahkemenin iptal kararı üzerine sendika üyesinin görev yapamadığı 2015, 2016, 2017 yılları ve sözleşmesinin imzalandığı 2018 yılı (ocak, şubat, mart dönemleri dâhil) nisan dönemine kadar yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Sendikamızca dava açılmıştır.

 

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 28.02.2019 tarih, 2018/1892 E. ve 2019/409 K. sayılı kararındaUyuşmazlıkta, davacının sözleşmesinin feshedildiği 31.01.2014 tarihi ile yargı kararı sonrası göreve başladığı 30.03.2018 tarihleri arasında davalı idare bünyesinde çalışamamasının, sözleşmesinin haksız feshi sonrası yenilenmemesi sebebiyle olduğu açıktır.

 

(…) Anayasa’nın açık hükmü uyarınca idareler hukuka aykırı işlem veya eylemlerinden dolayı meydana gelen zararları karşılamakla yükümlü olduklarından davalı idarenin hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla kesinleşen işleminden dolayı davacının açıkta geçen sürede uğradığı özlük ve parasal haklarının tazmin edilmesi gerektiği……” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ve davacının açıkta kaldığı süre boyunca yoksun kaldığı ödenmeyen parasal ve özlük haklarının iadesine dair hüküm kurulmuştur.

 

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

 

 

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI