Atatürk

AVDB PATLAMASINDA KUSURU BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERTİFİKASI İPTAL EDİLEN ÜYEMİZ HAKKINDA AÇILAN DAVADA MAHKEME İPTAL KARARI VERDİ

12 Mart 2019, Salı | 15:01

Ankara Vergi Dairesi Ana Hizmet Binası önünde 01.02.2018 tarihinde meydana gelen patlama olayının akabinde vakıaya ilişkin soruşturma başlatılmış olup, herhangi bir ihmali hareketi bulunmamasına rağmen, kusurunun bulunduğundan bahisle, Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu kararı ile sendika üyemizin özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmediğine karar verilmiştir.

Söz konusu Anayasa, yasa ve hukukun temel ilkelerine aykırı karara karşı üyemizi temsilen Sendikamızca iptal davası açılmış olup, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 21.01.2019 tarih, 2018/1216 E. ve 2019/131 K. sayılı kararı ile “davacı hakkında yürütülen inceleme neticesinde göstermesi gereken dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle kusurunun bulunduğunun tespiti üzerine idarenin disiplin cezası vb. idari yaptırımlar uygulayabileceği açık olmakla birlikte, hakkında açılmış herhangi bir cezai soruşturma veya kovuşturma bulunmayan ve bu haliyle 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartları sağladığı açık olan davacı hakkında görevde ihmal suçunu işlediğine kanaat getirilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık olmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI