Atatürk

SENDİKAMIZCA CUMHURBAŞKANLIĞINDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN ÜYELİK AİDAT KESİNTİLERİNİN YAPILMAMASI NEDENİYLE İPTAL DAVASI AÇILDI

27 Şubat 2019, Çarşamba | 10:03

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde çalışan üyelerimizin, 15.01.2019 tarihli maaşlarından sendika üyelik aidat kesintileri yapılmamış, çalışanlara sendika üyelik teşvik primleri yatırılmamıştır. Söz konusu uygulamanın gerekçesini öğrenmek ve üyelerimizin üyelik aidatlarının kesilerek, Sendikamıza yatırılması amacıyla idareye 16.01.2019 tarih 41 ve 42 sayılı yazılarla başvurulmuştur.

İdare; 22.01.2019 tarih ve 6378845-915.02.01-E.1429 sayılı cevabi yazısı ile, “4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile yapılan değişiklikle, Bu Kanuna göre kurulan sendikalara; Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Milli Güvenlik Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri üye olamazlar ve sendika kuramazlar, hükmünün getirildiği; anılan hükmün yürürlüğe girdiği tarih, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 232 inci maddesi uyarınca da 24.06.2018 tarihinde yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Cumhurbaşkanın ant içerek göreve başladığı tarih olan 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen kamu görevlilerinin 4688 sayılı Kanun kapsamında sendika kurması ve sendikalara üye olmasının mümkün olamayacağı” gerekçesiyle söz konusu personellerin sendika üyelik aidatlarına ilişkin kesintileri yapmayacağını tarafımıza bildirmiştir.

Ancak, 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 Sayılı Anayasa’da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 197. Maddesinin (g) bendinde “Geçici Madde 15- 10.05.2018 tarihli ve 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle teşkilatları yeniden düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun gereğince dâhil oldukları hizmet kollarında oluşan değişiklikler, personelin talebiyle sendika üyeliğini değiştirmesi durumu hariç olmak üzere,

  1. Bu Kanun ve buna bağlı mevzuatta yer alan sendikal haklar açısından 15.05.2019 tarihine kadar,
  2. Kamu görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmeden yararlanma açısından söz konusu Toplu Sözleşmenin yürürlük süresi boyunca, uygulanmaz.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 15.05.2019 tarihine kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellerin mevcut sendika durumlarının korunacağı ve bu doğrultuda sendika aidatlarının kesilerek üye oldukları sendikalara ödeneceği açıkça düzenlenmiş olduğundan, Cumhurbaşkanlığının yasaya açıkça aykırı bu idari işlemine karşı iptal davası açılmıştır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI