Atatürk

MAHKEME, GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMASI UYGUN BULUNMAYAN PERSONELİN ŞOFÖR KADROSUNA ALINMASI DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

21 Şubat 2019, Perşembe | 11:19

Sendikamızca, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında “koruma ve güvenlik görevlisi” olarak görev yapan üyemizin, 01.02.2018 tarihinde Ankara Vergi Dairesi Ana Hizmet Binası önünde meydana gelen patlama olayı sonrasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun bulunmadığından bahisle şoför kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi 21.01.2019 tarih ve 2019/63 E. sayılı dosyasına ilişkin verdiği ara kararı ile “yasal düzenlemeler uyarınca kamu personelinin görev ve görev yerinin değiştirilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, idareye tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, takdir yetkisine istinaden tesis edilen işlemlerin sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka uygunluk denetimine tabi tutulacağı, takdir yetkisine istinaden tesis edilen işlemin dava konusu edilmesi halinde de, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri sınırları içinde kullanıldığının idarece ortaya konulması gerektiği, Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24. Maddesinde düzenlenen zorunlu unvan değişikliği maddesinin idareyi bağlı yetki ile sınırladığı, davacının Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonunun işlemi ile özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun bulunmadığına ilişkin kararın iptali istemiyle görülen davada Mahkemenin 21.01.2019 tarih, 2018/1216 E. ve 2019/131 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden işbu dava konusu işlemin de sebep unsuru yönünden hukuka aykırı hale geldiği, dava konusu işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararlar gerçekleşeceği” gerekçeleriyle dava konusu idari işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI yönünde hüküm kurdu.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI