Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA ÇIKARILAN YÖNETMELİK MADDESİNİN İPTALİ DAVASI HAKKINDA

09 Ocak 2019, Çarşamba | 09:57

Sendikamızca, 20.11.2018 tarih ve 30601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” Geçici 2. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “veya kurumca kurum ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde ilgili unvanda hizmete ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılması” ibaresine karşı iptal davası açılmıştır. Şöyle ki,

Söz konusu, “kadrodaki hizmete ihtiyaç duyulmama” ibaresinde somut bir kriter belirtilmemesi, ihtiyaç olmama durumu konusunda idareye geniş takdir yetkisi tanınması Anayasa’ya, hakkaniyete ve evrensel hukuk normlarına aykırılık teşkil etmektedir.

Dava konusu düzenleme ile birlikte davalı idare tarafından başvuru yapan personele göre hizmete ihtiyaç bulunmadığı yönünde değerlendirme yaparak ihtiyaç olsa dahi personelin atamasını yapmaması yönünde açıkça takdir yetkisi tanınmıştır.

Ayrıca, davalı idare Yönetmelikte yer alan “veya kurumca kurum ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde ilgili unvanda hizmete ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılması” ibaresi ile yarattığı beklenti sonrasında belirsizlik oluşturarak kurumlara geniş takdir yetkisi tanımış ve bu surette idarenin keyfi davranışının yolunu açmıştır. Bu durum hukuki öngörülebilirliği ortadan kaldırdığı gibi hukuki güvenliği de temelden sarsmaktadır. Dolayısıyla ihraz ettiği kadroya atanmayı bekleyen kişiler belirsizliğe maruz bırakılmakta,  bu durum personelin devlete ve faaliyetlerine olan güveninin daha fazla hasar görmesine, çalışanların hakkaniyete uygun pozisyonlara yerleşme imkânı elde edebilmelerine engel olmaktadır.

Açıklanan bu nedenlerle, Sendikamızca Anayasa ve evrensel hukuk normlarına aykırılık teşkil eden söz konusu yönetmeliğin Geçici 2. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “veya kurumca kurum ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde ilgili unvanda hizmete ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılması” ibaresinin iptali amacıyla dava açılmıştır. 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI