Atatürk

MAHKEME KARA HARP OKULUNDA ÇALIŞAN SİVİL MEMURA YAPTIĞI FAZLA MESAİ KARŞILIĞINDA İZİN KULLANDIRILMAMASINI HUKUKA AYKIRI BULDU

14 Ocak 2019, Pazartesi | 13:29

Kara Harp Okulunda elektrik teknisyeni unvanıyla sivil memur olarak görev yapan Sendikamız üyesinin fazladan çalıştığı her sekiz saate karşılık bir gün izin kullandırılması talebiyle yapmış olduğu başvurusu Kurumca zımnen reddedilmiştir. Akabinde,  nöbet adı altında fazla mesai yaptırılan ve karşılığında izin veya ücret verilmeyen Sendikamız üyesine karşı yapılan, Anayasada yer alan dinlenme hakkı ve zorla çalıştırılma yasağını ihlal eden idari işlemin iptali amacıyla Sendikamızca dava açılmıştır.
 
Söz konusu dava, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2018/703 E. sayısına kayıtlı olarak görülmekte olup, mahkemenin 23.11.2018 tarih ve 2018/2155 K. sayılı kararında “24.11.2016 tarihinde yayımlanan 6756 sayılı Kanun ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesinin kurulduğu ve harp okullarının bu Üniversiteye bağlanarak Kara Harp Okulunun da kadro ve kuruluşları Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumu olarak yeniden tanzim edildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yükseköğretim kurumunda çalışan bir sivil memurun –Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memur- olarak değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu durumda, Kara Harp okulunda elektrik teknisyeni olan davacının, çalışma sürelerinin haftalık çalışma saatlerini aşan kısmının 657 Sayılı Kanunun 99 uncu ve 178 inci maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilerek, tutulan nöbetin her 8 saatine karşılık bir gün izin verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesi ile söz konusu idari işlemin iptaline karar verilmiştir.
 
 
 
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI