Atatürk

SINAV PUANI YÜKSELTİLEREK BAŞARISIZ SAYILAN PERSONELE İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VEREN MAHKEME, DANIŞTAYIN BOZMA KARARINA UYMADI

 

21 Aralık 2018, Cuma | 11:21

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2014 yılında yapmış olduğu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olarak, idarece yayınlanan ilk listede adı yer almasına rağmen sınav başarı puanının altmıştan yetmişe yükseltilmesi nedeniyle resmi internet sitesinde yayınlanan ikinci listede adı yer almayan Sendikamız üyesi hakkındaki idari işlemin iptali amacıyla tarafımızca dava açılmıştır.

Aynı şekilde ikinci listede ismi yer almayan üyeleri için Büro Memur-Sen tarafından da dava açılmış olup, söz konusu davada “yürütmenin durdurulmasına” karar verilerek personellerin ilk sınav sonucuna göre atamaları yapılmış, akabinde davalı Kurum temyiz yoluna başvurmuştur. Danıştay 2. Dairesinin 14.05.2015 tarih, 2014/1801 E. ve  2015/1035 K. sayılı kararı ile ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasını takiben ise karar düzeltme yoluna başvuran Sendikanın bu başvurusu, daire tarafından 12.09.2018 tarih ve 2018/4623 K. sayılı karar ile reddedilmiştir.  Bu karara istinaden Kurum Başkanlığınca 14.12.2018 tarihi itibariyle atamaların iptal edildiğine dair ilgili personele tebligatlar gönderilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yazılı sınav başlıklı 12. Maddesinin 3. Fıkrasında “yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir.” Hükmü yer almakta iken “yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir” cümlesinin Danıştay 5. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulması üzerine Yönetmeliğin yazılı sınav başlıklı 12. Maddesinin 3. Fıkrası “yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.” Şeklinde değiştirilmiş, yönetmeliğin 7. Maddesinde ise “Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer” hükmüne yer verilmiştir.

23.07.2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe dayanarak, 15.08.2014 tarihinde duyurulan başarı listesinde 70 puanı geçemediğinden bahisle ismine yer verilmeyerek başarısız sayılan müvekkil hakkında görülen davada Ankara 11. İdare Mahkemesi 31.10.2018 tarih, 2018/1785 E. ve 2018/2066 K. sayılı kararı ile Danıştay 2. Dairesinin 24.01.2017 tarih,  2016/1398 E. ve 2017/91 K. sayılı bozma kararına uymayarak, söz konusu işlemin iptaline ilişkin vermiş olduğu 20.11.2015 tarih, 2014/2214 E. ve 2015/1755 K. sayılı kararında ısrar etmiştir. Mahkeme işbu ısrar gerekçesini “ (…) söz konusu değişikliklerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra uygulanmaya başlayacağının belirtildiği ayrıca geçici 10. Maddesinde “Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.” hükmüne yer verildiği göz önüne alındığında ve davacının girdiği görevde yükselme sınavı ile ilgili olarak yapılan yönetmelik değişikliğinin resmi gazetede yayımlanması ile yürürlüğe gireceği değerlendirildiğinde, bu değişiklik hükmünün, yayımdan sonraki uyuşmazlıklara uygulanacağının kabulü gerektiğinden, değişiklikten önceki tarihte yapılan ve sonucu açıklanan sınava uygulanma olanağı bulunmamaktadır.” şeklinde açıklamıştır. Bu durumda hukuki süreç tarafımızca takip edilecektir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI