Atatürk

DANIŞTAY, YÖNETMELİK MADDESİNİN BİREYSEL İŞLEMİN DAYANAĞI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ YAPILMAKSIZIN DAVANIN REDDİ KARARINI HUKUKA AYKIRI BULDU

16 Kasım 2018, Cuma | 14:17

Sendikamızca, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Karesi Vergi Dairesi Müdürlüğünde gelir uzmanı olarak görev yapan üyemizin, görev yeri değişikliği talebinin reddine dair idari işlem ile, bu işlemin dayanağı olan 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 32. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendinde yer alan “şefe ve servisi yönetmekle görevlendirilen gelir uzmanına” ibaresinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Danıştay 2. Dairesi 27.09.2017 tarih, 2017/2360 E. ve 2017/5706 K. sayılı kararı ile “Servis değişikliği talebinin reddine dair idari işlemin dayanağının 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 25. Maddesinin (c ) fıkrası olduğu ve dava konusu bireysel işlem ile Yönetmelik maddesi arasında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine hükmetmiştir.

Söz konusu karar tarafımızca temyiz edilmiş olup, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 07.06.2018 tarih, 2018/560 E. ve 2018/3079 K. sayılı kararı ile “… dava konusu bireysel işlem ile Yönetmelik maddesi  arasında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, davacının görev yeri değişikliği ile ilgili davalı idareye başvuru nedenlerinden birisinin şefe bağlı olarak çalışması olduğu ve bunun dayanağının da iptali istenen Yönetmelik maddesi olduğu, dava dilekçesinde bireysel başvurunun reddine dair işlemde de anılan maddeden bahsedildiği anlaşılmıştır. Kaldı ki, aksine bir yorumun da menfaati ihlal eden işleme karşı dava açan davacının, dilekçedeki istemini ifade ediş tarzının aleyhine yorumlanması nedeniyle söz konusu bireysel işleme dava açma olanağını ortadan kaldırmak suretiyle hak kaybına yol açacağı” gerekçesiyle davanın reddi yönünde verilen kararda hukuki isabet görmeyerek Danıştay 2. Dairesi 27.09.2017 tarih, 2017/2360 E. ve 2017/5706 K. sayılı kararının BOZULMASINA hükmedilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI