Atatürk

DANIŞTAY, SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI GEÇİRİLDİKTEN SONRA VERİLEN DİSİPLİN CEZASINI HUKUKA AYKIRI BULDU

08 Ekim 2018, Pazartesi | 11:37

Sendikamız tarafından, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığında “sportif eğitim uzmanı” olarak görev yapan ve gitmediği maçlar için gidip görev yapmış gibi harcırah ve tazminat aldığı gerekçesiyle hakkında disiplin cezası tesis edilen üyemizin disiplin cezasının iptali amacıyla dava açılmıştır.

 Ankara 2. İdare Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/1798 E. ve 2015/1168 K. sayılı kararı ile açtığımız davanın reddine karar verilmiş olup, söz konusu karar tarafımızca bir üst mercie götürülmüştür.

Danıştay 12. Dairenin 12.04.2018 tarih, 2016/3268 E. ve 2018/1534 K. sayılı kararında “Disiplin cezaları kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptir.

Bu durumda, en geç 02.01.2018 tarihine kadar usulüne uygun bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturması zamanaşımı geçirildikten sonra 21.04.2014 tarihinde verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle temyiz istemimizin kabulüne karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI