Atatürk

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN 6. MADDESİNE EKLENEN “DEFTERDAR EMRİNDE GÖREVLENDİRİLEN” İBARESİ İPTAL EDİLDİ

23 Temmuz 2018, Pazartesi | 11:41

Sendikamız tarafından, 09.08.2006 tarihli, 26254 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendine, “07.05.2014 günlü, 28993 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yönetmelik” ile eklenen “ya da Defterdar emrinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanı olarak en az on yıl çalışmış olmak” cümlesinde yer alan “Defterdar emrinde görevlendirilen” ibaresinin, aynı kadro ve unvanda görev yapan defterdarlık uzmanlarından yalnızca defterdar emrinde görevlendirilenlere sınavsız olarak defterdar kadrosuna atanma imkanı verdiği, bu durumun Anayasa’da düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve çalışma barışını bozacağı gerekçesi ile söz konusu ibarenin iptali için dava açılmıştır.

Danıştay 2. Dairesinin 31.10.2017 tarihli, 2016/6767 E. ve 2017/6621 K. sayılı kararı ile dava konusu “Defterdar emrinde görevlendirilen” ibaresinin “defterdar kadrosuna sınavsız atanabilecek unvanlar arasında yalnızca defterdar emrinde görev yapan defterdarlık uzmanlarını saymak suretiyle defterdarlık uzmanları arasında ayrıma neden olacak nitelikte bir düzenleme olduğu ve bu durumun, Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine ve hukuka uygun olmadığı” gerekçesi ile İPTALİNE karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI