Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA, TEKNİSYEN YARDIMCISI ÜYEMİZİN ASLİ VE KENDİ GÖREV ALANI DIŞINDA GÖREV VERİLEMEYECEĞİNE KARAR VERİLDİ

14 Mart 2018, Çarşamba | 09:26

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü’nde “teknisyen yardımcısı” olarak görev yapan Üyemiz, davalı tarafça Emniyet Müdürlüğü’ne ait malzemelerin taşınması için “geçici olarak görevlendirilmesinin” ardından asli görevi dışında bulunan bu “görevlendirmenin” sonlandırılması yönünde istemde bulunmuştur. Fakat bu istemi idarenin 25.05.2015 tarih ve 7465 sayılı işlemi ile reddedilmiştir.  Üyemizin asli görevi dışında görevlendirilememesi amacıyla TÜRK BÜRO-SEN olarak, tarafımızca Antalya 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Antalya 2. İdare Mahkemesi her ne kadar davamızı reddetmişse de itiraz üzerine davamızın görüldüğü, yüksek mahkeme Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, usul ve yasaya aykırı Yerel Mahkeme kararının bozulması ile birlikte dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.
 
Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 11.07.2017 tarih, 2016/791 E. ve 2017/2852 K. sayılı kararında; Devlet Personel Başkanlığı’nın Teknisyen Yardımcısının Görev, Yetki Ve Sorumluklarına dair mütaalasına da yer verilerek, 657 sayılı Yasanın 36. Maddesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan memurların görevleri genel itibariyle sayılmakta ise de yardımcı hizmetler sınıfında “hizmetli” kadrosunun da bulunduğu ve hizmet yerlerini temizleme işinin hizmetli kadrosunda bulunan personelin görevi olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda; Üyemizin “teknisyen yardımcısı” olarak atamasının yapıldığı dikkate alınarak, kendisine öğrenim durumu ve atamasına esas branşına uygun görevler verilmesi gerekirken istihdam edildiği görevlerin gerektirdiği hizmetler ile ilgisi olmayan emniyet müdürlüğüne ait malzemelerin taşınması görevi verilmesi işleminde hizmet gerekleri açısından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI