Atatürk

SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA SONUCUNDA, 4/C’Lİ TÜİK PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN HAKSIZ OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

01 Şubat 2018, Perşembe | 13:35

 
TÜRK BÜRO-SEN olarak, TÜİK’de 4-C’li olarak görev yapmakta olan Üyemizin, davalı idare tarafından sözleşmesinin haksız feshedilmesine ilişkin 17.01.2014 tarih ve 41 sayılı işlemin iptali istemiyle Ankara 18. İdare Mahkemesinde açtığımız davada, davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olan eylemlerin sabit olduğundan bahisle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişti. Akabinde ise Tarafımızca bu karar temyiz edilmiş ve Danıştay 12. Dairesinin 09.09.2015 tarih, 2015/1695 E. ve 2015/4717 K. sayılı kararı ile söz konusu eylemin “Devlet memurluğundan çıkarma” cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer almadığına kanaat getirilip, Üyemizin sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmış ve Ankara 14. İdare Mahkemesinin kararının BOZULARAK, temyiz istemimizin kabulüne karar verilmiştir.
 
Bozma ilamı üzerine yeniden karar veren Ankara 18. İdare Mahkemesi de Danıştay’ın Bozma kararına uyarak; 31.10.2017 tarih, 2017/2054 E. ve 2017/2878 K. sayılı kararı ile, fiillerin referans norm olarak dikkate alınması gereken 657 sayılı kanunun 125/1-E. Maddesinde sayılan “devlet memurluğundan çıkarma” cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer almadığı anlaşıldığından, Üyemizin görevini sonlandıran sözleşmesinin feshedilmesine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.
 
 
 
 Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI