Atatürk

MAHKEME, YAZILI OLARAK İKAZ EDİLME ŞEKLİNDE BİR DİSİPLİN CEZASI VEYA MÜEYYİDE TESİS EDİLEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ

20 Haziran 2017, Salı | 15:44

Kavaklıdere Sosyal Güvenlik Merkezinde eczacı olarak görev yapan davacının, görev yerinden ayrıldıktan sonra birim amirine ilişkin şikayet dilekçesi vermesi üzerine idarece yazılı olarak ikaz edilmesine dair 16.03.2015 tarih ve 1450731 sayılı idari işlemin  iptali istemi ile tarafımızca Ankara 11. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.
 
Ankara 11. İdare Mahkemesinin 20.01.2017 tarih, 2015/686 E. ve 2017/306 K. sayılı kararında; yazılı olarak ikaz edilmesine dair işlemin davacının özlük dosyasına konularak davalı idarenin takdir yetkisini kullanacağı çeşitli işlemlere esas alınması olasılığı da dikkate alınarak; devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarının 657 Sayılı Kanunda düzenlenmiş olması ve anılan Kanunda da yazılı olarak ikaz edilme şeklinde bir disiplin cezasından yahut başkaca bir müeyyideden bahsedilmemesi karşısında, davacının “yazılı olarak ikaz edilmesine” ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından iptaline hükmedilmiştir.
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI