Atatürk

SENDİKALARIN DAVA AÇMA EHLİYETİ KONUSUNDA EMSAL KARAR

03 Ocak 2017, Salı | 14:24

   Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-9. Maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması için yaptığımız başvurunun zımnen reddine ilişkin 07.01.2015 tarihli ve 15 sayılı işlemin iptali talebiyle tarafımızca dava açılmıştı. Dava dilekçemizi inceleyen Ankara 1. İdare Mahkemesi 02.04.2015 tarih, 2015/601 E. Ve 2015/674 K. Sayılı ilamı ile söz konusu idari işlemin iptaline ilişkin talebimizi sendikanın dava açma ehliyeti olmadığı gerekçesi ile reddetmişti.

Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 02.04.2015 tarih, 2015/601 E. Ve 2015/674 K. sayı ile davanın ehliyet yönünden reddi kararını temyiz etmemiz üzerine Danıştay 12. Daire 22.03.2016 tarih, 2015/3065 E. Ve 2016/1556 K. Sayılı kararıyla sendika tarafından açılan davanın 4688 sayılı yasada yer verilen ortak hak ve menfaat izlenmesi ifadesi değerlendirilmesi gerekmekte olup, ayrıca bu şekilde açılmış bir davanın görülmesinin usul ekonomisine uygun olduğu dolayısıyla sendikanın dava açma ehliyetinin bulunduğu sonucuna varıldığından davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki kararda hukuka uyarlık görülmeyip, temyiz istemimizin kabulüne karar vermiştir.

Danıştay kararını görmek için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI