Atatürk

4/C’Lİ PERSONELİN İŞ SONU TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLEMEZ

28 Aralık 2016, Çarşamba | 08:36

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta olan personele, emekliye ayrılma, ölüm, kendi isteğiyle sözleşmeyi feshetme ya da sözleşmeyi yenilememe hallerinde ödenen işsonu tazminatından haksız yere gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. 
Edirne Vergi Mahkemesi, Türk Eğitim Sen üyesi bir 4/C’li personelin işsonu tazminatından kesilen gelir vergisinin iadesi talebiyle açılan davada, emsal teşkil edecek olumlu bir karara imza atmıştır. Edirne Vergi Mahkemesinin 2016/177 E., 2016/744 K. sayılı ve 13.12.2016 tarihli kararında, “..657 sayılı Kanunun 4/c bendi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken emekliye ayrılan davacıya iş sonu tazminatı adı altında ödenen tazminatın, 1475 sayılı Kanununun 14. maddesinde düzenlenen kıdem tazminatı niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemelerin de 4857 sayılı Kanunun 112. Maddesi uyarınca kıdem tazminatı olarak sayıldığı dikkate alındığında, kıdem tazminatı sayılan iş sonu tazminatının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının 7. bendi uyarınca gelir vergisinden müstesna tutulması gerektiği halde, davacıya ödenen iş sonu tazminatından yapılan gelir vergisi kesintisinde yasal isabet görülmemiştir.” gerekçesine yer verilmiştir.
 
4/C statüsünde görev yapmakta iken, emekliye ayrılarak ya da istifa ederek görevinden ayrılmış olan ve kendisine ödenen işsonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapıldığı için yasal yollara başvurmak isteyenlerin şu şekilde bir yol izlemesi gerekmektedir: Kesintinin yapıldığı tarihten itibaren otuz günlük dava açma süresi geçmemiş ise bu süre içinde doğrudan doğruya vergi mahkemesinde dava açma yoluna gidilmelidir. Dava açma süresi geçmiş ise  öncelikle hatanın düzeltilmesi için dilekçe ile başvuru yapılarak, bu başvuruya olumsuz cevap gelmesi halinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına şikayet dilekçesi ile başvuru yapılması ve oradan da olumsuz cevap geldiğinde, cevabın tebliğinden itibaren otuz gün içinde vergi mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Edirne Vergi Mahkemesinin kararının bu durumdan mağdur olan tüm 4/C’li personel açısından emsal teşkil etmesini ümit ediyoruz. 
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI