Atatürk

DANIŞTAY, SENDİKALARIN ÜYELERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİ İLGİLENDİREN KONULARDA DAVA EHLİYETİ OLDUĞUNA KARAR VERDİ

27 Eylül 2016, Salı | 13:01

666 sayılı KHK’da yer verilen, hukuk birimlerinde görev yapan avukat harici diğer personele vekâlet ücretlerinden %5 oranında pay verilmesine dair düzenlemeyi ortadan kaldıran hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile birlikte hukuk birimlerindeki diğer personele vekâlet ücretlerinin ödenmemesinin hukuksal dayanağı kalmamıştır. Müvekkil sendika da anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri gereğince, personelin moral ve motivasyonları ile mali haklarının korunmasını teminen, hukuk birimlerinde görev yapan diğer personele vekâlet ücretlerinin ödenmesine ilişkin talepte bulunmuştur. Davalı idare, dava konusu 05.02.2014 tarih ve 718566 sayılı işlemiyle; iptal kararı ile birlikte hukuk servisinde çalışan personele vekâlet ücreti ödenmesine imkân sağlayan hükmün kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği gerekçesiyle müvekkil sendikanın başvurusunu reddetmiştir.

Müvekkil sendika, iptal kararı doğrultusunda kurum çalışanlarına vekâlet ücretlerinin ödenmesi yönündeki isteminin reddine dair idari işlemin iptali talebiyle Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2014/316 E. sayılı dosyası ile huzurdaki davayı açmıştır. Yerel Mahkemece 04.11.2014 tarih, 2014/316 E. ve 2014/1362 K. Sayılı ilamı ile söz konusu idari işlemin iptaline ilişkin talebimiz müvekkil sendikanın dava açma ehliyeti olmadığı gerekçesi ile reddedilmiştir. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 04.11.2014 tarih, 2014/316 E. Ve 2014/1362 K. sayı ile davanın ehliyet yönünden reddi kararının tarafımızca temyiz edilmesi üzerine, temyiz talebimizi inceleyen Danıştay 11. Dairesi 08.05.2015 tarih, 2015/3009 E. Ve 2015/2096 K. Sayılı kararıyla sendika üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatleri kapsamında kalan dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi gerekirken, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulmayarak, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 04.11.2014 tarih, 2014/316 E. Ve 2014/1362 K. Sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.

Danıştay kararını görmek için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI