Atatürk

MAHKEME ADAY MEMURLUKTA GEÇEN HİZMET SÜRESİNİ BÖLGE HİZMETİNDEN SAYDI

04 Ağustos 2016, Perşembe | 11:40

Davalı idarenin aday memurlukta geçen sürelerin bölge hizmetinden sayılamayacağına ilişkin 29.02.2016 tarih ve 75686787 sayılı idari işlemin öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve dosya tekemmül ettiğinde İptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen Mardin İdare Mahkemesi 06.06.2016 tarih ve 2016/1264 E. sayılı kararıyla; “…Yönetmelikte yapılan değişiklik 26.03.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ise de, anılan hükmün geriye doğru uygulanamayacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği gibi lehe olan hükümlerin uygulanması da hukukun genel prensiplerinden olduğu göz önüne alındığında, davacının bu hükümden faydalanarak adaylıkta geçen sürelerinin bölge hizmetinden sayılması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır. Bakılan uyuşmazlıkta, dava konusu işlemin hukuka aykırılığı saptandıktan sonra hukuk aleminde varlığını sürdürmesi, tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi YD kabul kararı sonucu, davacı 2016 yılı yer değişikliği döneminde yer değiştirme hakkı kazanabileceği ve bu kapsamda mahkemece esastan bir karar verilinceye kadar işlemin uygulanmasının devam ettirilmesinin davadan beklenen menfaati temin edilemeyeceğinden davacı açısından maddi ve manevi telafisi güç zararların oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır…” şeklinde ifade ederek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI