Atatürk

MAHKEME PERSONELİN ÇALIŞMA ALANLARINA KAMERA YERLEŞTİRMESİNİ ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İLKESİNE UYGUN BULMADI

10 Haziran 2016, Cuma | 09:49

Edirne Defterdarlığı Gümrük Saymanlığında görev yapan personelin hareketlerinin takip edilmesi amacıyla veznelere kamera yerleştirilmiş olup personel kayıt altına alınmaktadır. Müvekkil sendika tarafından söz konusu uygulamanın, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesine aykırı olduğu ve bu uygulamaya en kısa sürede son verilmesi talebiyle 19.08.2014 tarihli ve 441 sayılı dilekçe ile yazışma yapılmıştır. Davalı idare, 25.08.2014 tarihli ve 1078 sayılı işlemi ile söz konusu uygulanmanın uygun görüldüğünden bahisle idari başvurumuzu reddetmiştir. Müvekkil sendikanın 19.08.2014 tarihli ve 441 sayılı başvurusunun reddine ilişkin davalı idarenin 25.08.2014 tarihli ve 1078 sayılı işleminin öncelikle Yürütmesinin Durdurulması, sonrasında iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.
 
Dava dosyasını inceleyen Edirne İdare Mahkemesi 12.03.2015 tarih, 2014/1243 E. ve 2015/346 K. sayılı kararıyla davanın reddine karar vermiştir. Yerel mahkemenin kararının tarafımızca temyiz edilmesi üzerine kamu çalışanlarının faaliyet yürüttüğü veznelerde güvenlik ve suçun önlenmesi sebebiyle uygulanan kameralı takip sistemi uygulamasının kamusal alanda da olsa özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında bulunduğunun anlaşılması karşısında; uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması göz önüne alındığında, temek haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmayan dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği kanaatine varıp, temyiz isteminin kabulü ile Edirne İdare Mahkemesi 12.03.2015 tarih, 2014/1243 E. ve 2015/346 K. sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.
 
MAHKEME KARARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
            

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI