Atatürk

MAHKEME İDARENİN KENDİ EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞUNA KARAR VERDİ

26 Nisan 2016, Salı | 11:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapmakta olan ve 11.07.2010 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre şube müdürlüğüne atanmaya hak kazanan müvekkil sendika üyesinin, atamasının yapılması istemiyle yaptığı 10.12.2010 tarihli başvurusunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ekinde yer alan değerlendirme formundaki hizmet içi eğitim kıstasının yürütülmesinin Danıştay 2. Dairesinin 21.06.2010 tarih ve 2010/1051 E. sayılı kararıyla durdurulduğu, verilecek yeni karara kadar atama işlemlerinin yapılmayacağı gerekçesiyle reddine ilişkin 24.12.2010 tarih ve 10554 sayılı işlemin; Danıştay’ın dava konusu işlemde bahsedilen kararının sadece şef unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için geçerli olduğu ileri sürülerek iptali ve şube müdürü olarak göreve başlatılabileceği en son tarih olan 04.11.2010 tarihinden beri yoksun kaldığı her türlü özlük ve parasal hakkının yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen Ankara 1. İdare Mahkemesi 10.09.2015 tarih, 2015/2157 E. ve 2015/1540 K. sayılı kararıyla Danıştay 2. Dairesinin 29.03.2011 tarih, 2010/1051 E. ve 2011/1341 sayılı kararıyla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği gerekçesiyle şube müdürlüğüne atanmamasına dair işlemin iptaline karar verildiğini, Anayasanın 125. Maddesi hükmü gereği idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kuralı uyarınca davacının hukuka aykırı bu işlem nedeniyle uğradığı parasal kayıplarının ve özlük haklarının yönetmelik hükmü uyarınca sınavı kazananların atamalarının yapılması için öngörülen üç aylık sürenin dolduğu 04.11.2010 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte müvekkil sendika üyesine ödenmesi gerektiğine kanaat getirerek işlem nedeniyle müvekkil sendika üyesinin yoksun kaldığı tüm özlük ev parasal haklara ilişkin yasal faizin 04.11.2010 tarihinden itibaren işletilmesine karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI