Atatürk

DANIŞTAY GELİR UZMANLIĞI İLE ŞEF UNVANI ARASINDA AST-ÜST İLİŞKİSİ KURULMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİĞİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

24 Mart 2016, Perşembe | 17:25

08.02.2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde düzenlenen mezkûr Yönetmeliğin “Gelir Uzmanlarının, Gelir Uzman Yardımcılarının ve Memurların Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gelir uzmanları” ibaresinin iptali için tarafımızca dava açılmıştır. Danıştay 16. Daire 29.09.2015 tarih ve 2015/16133 E. sayılı kararıyla Yürütmenin durdurulması istemimizi reddetmiştir.

Danıştay 16. Dairesi 29.09.2015 tarih ve 2015/16133 E. sayılı ‘yürütmenin durdurulması isteminin reddine’ ilişkin kararına itiraz etmemiz üzerine Danıştay 16. Daire 21.01.2016 tarih ve 2015/1416 YD itiraz nolu kararı ile gelir uzmanlarının sorumlulukları ile sorumlu oldukları amirlerin kimler olduğu, tereddüde yer bırakmayacak şekilde, açıkça düzenlememekle birlikte, disiplin amirlerinin vergi dairesi müdür ve müdür yardımcısı olması ve gelir uzmanlığının, mesleğe özel yarışma sınavı sonucu girilerek yeterlilik sınavına tabi tutulmak suretiyle atanılan bir görev olması karşısında; dava konusu düzenleme ile gelir uzmanlarının, görevde yükselme suretiyle atanılan bir unvan olan şef kadrosunda görev yapan personele karşı sorumluluklarının olduğu hükmüne yer verilmesi suretiyle şef unvanı ile gelir uzmanı unvanı arasında kariyer ilkesine uygun olmayan bir ast- üst ilişkisi kurulması sonucunu doğuran dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılıp, itirazımızı kabul etmiştir.

Danıştay kararını görmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI