Atatürk

30 GÜNÜ AŞAN İZİN SÜRELERİNDE EK ÖDEME TUTARLARININ ÇALIŞANLAR ADINA BORÇ ÇIKARILMASI HUKUKA AYKIRIDIR

14 Mart 2016, Pazartesi | 10:34

05.06.2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarının 5502 sayılı yasaya aykırı olarak yürürlüğe girmesi nedeniyle şekil yönünden iptali ile 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Ek ödeme fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süreyle orantılı olarak ödenir. Ancak, yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev şartı aranmaz.” İbarelerinin ve Usul ve Esasların yürürlüğüne ilişkin 8. Maddesinin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Danıştay 11. Daire 19.01.2016 tarih ve 2014/2974 E. sayılı kararıyla; 11.04.2014 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarının 6. Maddesinin 1. Fıkrasının “c” bendinde yer alan “Ek ödeme fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süreyle orantılı olarak ödenir. Ancak, yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev şartı aranmaz.” İbareleri ile 8. Maddesi yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Yasa ile değişik 27. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan Yürütmenin Durdurulmasına karar vermiştir.

Danıştay kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI