Atatürk

SÖZLEŞMENİN FESHİ İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

10 Şubat 2016, Çarşamba | 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapan müvekkil sendika üyesinin, sözleşmesinin 17.12.2012 tarih, 2012/4126 sayılı ve 20.12.2013 tarih, 2013/5758 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki Esasların 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca feshedilmesine ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 17.01.2014 tarih ve 41 sayılı işleminin iptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen Ankara 18. İdare Mahkemesi 04.03.2015 tarih, 2014/418 E. ve 2015/161 K. sayılı kararıyla hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olan eylemlerin sabit olduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesinin kararının temyizen incelenip bozulması talebimiz üzerine; Danıştay 12. Daire 09.09.2015 tarih, 2015/1695 E. ve 2015/4717 K. sayılı kararıyla müvekkil sendika üyesinin görevini sonlandıran sözleşmenin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, davanın reddi yolunda karar verilen temyize konu kararda hukuki isabet olmadığı kanaatine vararak temyiz istemimizi kabul edip, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 04.03.2015 tarih, 2014/418 E ve 2015/161 K. sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir. 
 
Danıştay kararını görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI