Atatürk

SENDİKALARIN DAVA AÇMA EHLİYETİ VARDIR

26 Kasım 2015, Perşembe | 10:47

Anayasa Mahkemesinin 27.12.2012 tarih, 2011/139 E. ve 2012/205 K. sayılı kararıyla, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12. Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının j bendi dışında kalan bölümünün iptaline karar verildiğinden bahisle iptal kararı doğrultusunda kurum çalışanlarına ikramiye ile hukuk birimlerinde görev yapan personele vekâlet ücreti ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle Sendikamız tarafından dava açılmıştır. İdare Mahkemesince; “…dava konusu işlemle herhangi bir hak ve menfaati bulunmadığı anlaşılan davacı sendikanın dava açma ehliyetinin bulunmadığı…” gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir.

 Söz konusu karar sendikamız tarafından temyiz edilmiş olup Danıştay 11. Dairesinin yapmış olduğu inceleme sonucunda, 08.09.2015 tarih, 2015/3678 E. ve 2015/3838 K. sayılı kararıyla dava konusu uyuşmazlığın “ Sendika üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini” ilgilendirmesi sebebiyle yerel mahkemece, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin kararının bozulmasına ve yerel mahkeme tarafından dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi gerektiğini belirleterek, İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığına kanaat getirip, temyiz istemimizin kabulüne karar vermiştir.
 
Danıştay 11. Dairesinin kararını görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI