Atatürk

MAHKEME, İDARENİN ROTASYONU GEREKÇE GÖSTEREREK SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ UYGUN GÖRMEDİ

07 Eylül 2015, Pazartesi | 12:21

Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğünde tahsildar kadrosunda görev yapan müvekkilin, davalı idarenin 06.08.2010 tarih ve 8165 sayılı dava konusu idari işlemi ile Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğüne ataması yapılmıştır. Müvekkilin sendika işyeri temsilcisi olduğu, bu sebeple atamasının yapılmayacağı, atama, işleminin sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 06.08.2010 tarih ve 8165 sayılı dava konusu idari işlemin iptali için tarafımızca dava açılmıştı.

Ankara 9. İdare Mahkemesi 20.03.2015 tarihli kararında Danıştay 5. Daire Başkanlığının 04.07.2014 tarih, 2011/7384 E. ve 2014/5734 K. sayılı bozma kararına uyarak dava dosyasını yeniden incelenmiş, Kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için personelin hizmetine ihtiyaç duyulan yere görevlendirilmesi idarelerin takdir yetkisi dâhilinde olduğuna, ancak personelin seçimi sırasında, mevzuat hükümleriyle personele tanınmış bir ayrıcalık ya da hak varsa bunların idare tarafından dikkate alınmasın gerektiğini ve Sendika işyeri temsilcisi olan müvekkilin, haklı bir sebep olmadıkça başka bir yere görevlendirilmesi, sendikal faaliyet yürütememesi ve 4688 sayılı Kanun’un 18. Maddesiyle tanınan hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğurduğundan ve ayrıca davalı idarece ileri sürülen nedenler arasında müvekkilin naklen atanmasını gerektirebilecek bir nitelik taşımadığından, hukuken geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık görülmeyip, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI