Atatürk

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

11 Haziran 2014, Çarşamba | 13:54

28.3.2014 tarih ve 28955 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan “ Grup Sorumlusunun” tanımı, “sorumlu olduğu grubun danışmanlık faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerini ilgili servis sorumlusuna bağlı olarak yürüten şef veya İş ve Meslek Danışmanı” olarak yapılmıştır.

Mezkûr Yönetmeliğin aynı maddesinin (h) bendinde ise iş ve meslek danışmanının tanımı yapılmakta olup iş ve meslek danışmanı kadro veya pozisyonunda çalışan Kurum personelini ifade ettiği belirtilmektedir. Ancak, söz konusu düzenleme ile “veya İş ve Meslek Danışmanı” ibaresi ile aynı unvana sahip ve aynı görevi icra eden çalışanlardan herhangi birinin diğer çalışanlara karşı sorumlu tutulması sonucu ortaya çıkacaktır. Bu düzenleme ile hukuka ve mevzua aykırılık oluşmakla birlikte çalışma huzurunun bozulacağı ve dolayısıyla iş veriminin düşeceği aşikârdır.

Türk Büro-Sen olarak, İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin (d) bendinde yer alan “veya iş ve meslek danışmanını” ibaresinin başta Anayasa olmak üzere 657 Sayılı Kanun ve sair mevzuata aykırı olması nedeniyle Danıştay 2. Dairesi’nde 2014/4878 Esas numarası ile dava açmış bulunmaktayız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI