Atatürk

İŞKUR PERSONELİNİN İKRAMİYELERİNİN ÖDENMESİ İÇİN DAVA AÇTIK

08 Nisan 2014, Salı | 13:51

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan ; “Kurumda fiilen çalışan personele, her yıl asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıkları tutarında (ek gösterge dahil) iki ikramiye verilir. İkramiyenin tarihlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.” hükmü gereğince Kurumumuz personeline yılda iki defa ikramiye verilmekteydi.

Bu fıkra 02.11.2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlemesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ğ) bendiyle 14.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Anayasa Mahkemesinin 27.12.2012 Karar Günlü, 2012/205 Karar, 2011/139 Esas sayılı gerekçeli kararıyla;11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlemesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 12’nin 1 inci fıkrası, (i) bendi hariç 2 nci fıkrası ile Ek maddenin yürürlüğüne ilişkin  8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 12 nci madde…” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.

Türk Büro-Sen olarak, konuyla ilgili Türkiye İş Kurumuna müracaatta bulunarak, Anayasa Mahkemesinin bu kararına istinaden kurum personelinin moral ve motivasyonları ile mali haklarının korunmasını teminen, kurum çalışanlarına ikramiyelerinin ödenmesini talep etmiştik.

Türkiye İş Kurumu iptal kararı ile birlikte kurum çalışanlarına ikramiyelerinin ödenmesine imkan sağlayan eski hükmün kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği gerekçesiyle talebimizi reddetmiş olduğundan, İdare Mahkemesinde dava açtık. (Ankara 14. İdare Mahkemesi, 2014/498 E.)

Dava dosyasını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI