Atatürk

SGK’DAKİ PERSONELİN İKRAMİYELERİ VE VEKALET ÜCRETLERİ İÇİN DAVA AÇTIK

19 Şubat 2014, Çarşamba | 16:13

02.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 659 sayılı KHK’nın 14. maddesinde; idareler lehine hükmedilen vekalet ücretlerinin %5’inin hukuk birimlerinde görev yapan (hukuk müşaviri, avukat harici) diğer personele ödeneceği öngörülmüş, ancak bu düzenleme aynı günlü Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştı.
 
5502 sayılı Kanunun 28/4 maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına kendi aylıkları tutarında her yıl iki ikramiye verilmesine dair düzenleme de, 666 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle 14.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştı.
 
Öte yandan, 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 27.12.2012 tarih, E:2011/139 ve K:2012/205 sayılı kararıyla, 666 sayılı KHK’nın ek 12. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile (2) numaralı fıkrasının (j) bendi dışında kalan bölümünün, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
 
Görüleceği üzere, ikramiye ödemesi ile hukuk birimlerinde görev yapan personele vekâlet ücretlerinden %5 oranında pay verilmesine dair düzenlemeleri yürürlükten kaldıran hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olup, kurum çalışanlarına ikramiye ve hukuk birimlerindeki diğer personele vekâlet ücretlerinin ödenmemesinin yasal dayanağı kalmamıştır.
 
SGK çalışanlarına ikramiyeleri ve hukuk birimlerindeki avukatlar harici diğer personele de vekalet ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
 
Türk Büro-Sen olarak, konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatta bulunarak, anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri gereğince söz konusu ücretlerin çalışanlara ödenmesini talep etmiştik.
            
SGK talebimizi reddettiğinden, İdare Mahkemesinde dava açtık.
 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile hukuksal dayanağı kalmamış uygulamaların yürütülmesine devam edilmesi, anayasa yargısının özü ve ruhuyla bağdaşmaz niteliktedir.
 
Ayrıca, Türkiye İş Kurumundaki çalışanların ikramiyeleri için de müracaatta bulunulmuş olup, girişimlerimizin olumsuz sonuçlanması halinde konuyla ilgili T.İş-Kur’da da hukuki yollara başvurulacaktır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI