Atatürk

SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ YÜKSELMELERİNE ENGEL OLAN DÜZENLEMEYE DAVA AÇTIK

25 Temmuz 2013, Perşembe | 10:46

 
Maliye Bakanlığında Sivil Savunma Uzmanı kadrosunda görev yapan bir üyemizin Emlak/Milli Emlak Müdürlüğü sınavına katılmak üzere yapmış olduğu başvurusu, yönetmelikte emlak ve milli emlak müdürü unvanına atanabilmek için, daha önce görev yapılmış olması gereken unvanlar arasında sivil savunma uzmanı unvanına yer verilmediği için reddedilmiştir
 
Türk Büro-Sen olarak, üyemizin sınav başvurusunun reddine dair işlem ile bu işlemin dayanağını oluşturan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6/4. maddesinin (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin, eksik düzenlemeyle “Sivil Savunma Uzmanı” unvanına yer verilmemesi nedeniyle öncelikle yürütmesinin durdurulması, sonrasında iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açtık.
 
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6/4. maddesinin (ç) bendinde, emlak ve milli emlak müdürü unvanına atanabilmek için aranılan şartlar;

“ç) Şube Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü ve Personel Müdürü unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman, Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl çalışmış olmak,”
 
Maliye Bakanlığı personelinin, emlak ve mili emlak müdürü unvanına atanabilmek üzere, görevde yükselme sınavına katılabilmesi için, yönetmeliğin anılan maddesinde sayılan unvanlarda, en az belirtilen süreler kadar çalışmış olması gerekmektedir. Ancak dava konusu düzenlemede; anılan yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi bir unvan olan ‘sivil savunma uzmanı’ kadrosuna yer verilmemesi nedeniyle, sivil savunma uzmanları bu sınava alınmamaktadır.
 
Görevde yükselme suretiyle sivil savunma uzmanı olan bir personelin, devamında memuriyet hayatı süresince yönetim hizmetleri grubundaki kadrolara yükselme ve mesleğinde ilerleme imkânının olmaması, hukuka, mevzuata, anayasanın eşitlik ilkesine, kariyer ve liyakat ilkelerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.
 
Bu nedenle, Sendikamızca, 657 sayılı yasanın kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı şekilde, sivil savunma uzmanlarının memuriyette ilerleme ve yükselme haklarını kısıtlayan yönetmelik hükmüne karşı Danıştay’da dava açılmıştır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI