Atatürk

4-B’Lİ PERSONELİN HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

16 Ocak 2008, Çarşamba | 00:00

Sendikamız tarafından; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde, Adalet Bakanlığında ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde, 657 sayılı Yasanın 4/B statüsünde istihdam edilen Sözleşmeli Personele İlişkin 2008 yılı Hizmet Sözleşmesinin, davalı idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 8.maddesinin ( b ) bendi ve çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrası ile hizmet sözleşmesine dayanak teşkil eden 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin 3. ve 4. paragraflarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’da üç ayrı dava açılmıştır.

Üç kurumda da çalışmakta olan ve Ücretleri Döner Sermayeden Karşılanmak Suretiyle İstihdam Edilen 4/B Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesinin” 8.maddesinin ( b ) bendinde idareye bir ay önce ihbar etmek şartı ile sebep göstermeksizin keyfi ve sınırsız olarak sözleşmeyi feshetme yetkisinin tanınması; normlar hiyerarşisine, insan haklarına, hukuka, hakkaniyete ve Anayasada da yer bulan “iş güvencesi”ne aykırılık teşkil ettiğinden Sendikamızca dava açılmıştır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI