Atatürk

SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENLERİN DİKKATİNE

27 Eylül 2007, Perşembe | 00:00

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 08.06.2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili düzenleyici işlem ile Bakanlık bünyesinde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemekte olup; genel itibariyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik çerçevesinde hazırlanıp yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren söz konusu yönetmeliğin “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar” başlıklı 5. maddesinde, görevde yükselmeye tabi kadrolar ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ayrımına gidilmiş, böyle bir ayrım da; unvan değişikliğine tabi kadrolar içerisinde sayılmış olan, teknisyen, arama kurtarma teknisyeni, tekniker ve sağlık memuru kadrosunda bulunan personel bakımından hak kaybı sonucunu doğurmuştur.

Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan ve aşçı görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayıldığı halde, “teknik hizmetler sınıfı” ile bu sınıf kadrosunda yer alan teknisyen, arama kurtarma teknisyeni ve sağlık memuru görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayılmamıştır. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrosunda çalışan teknisyen, arama kurtarma teknisyeni ve sağlık memuru, 5. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiş unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır.

Teknik hizmetler sınıfında yer alan teknisyen, arama kurtarma teknisyeni ve sağlık memurunun yönetmelikte düzenlendiği üzere unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmış olması, görevde yükselme sınavına girme hakkını tamamen ortadan kaldırmakta ve onların hak kaybına sebebiyet vermektedir. Arama kurtarma teknisyeni kadrosunda yer alan personelin görevde yükselme sınavına girebilmesi için öncelikle, daha önceden hiç bir kanunda ve yönetmelikte yer almayan böyle bir düzenlenmenin sonucunda ortaya çıkan unvan değişikliği sınavına girmesi ve teknisyen olması gerekecek ki; sivil savunma uzmanı, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe sivil savunma müdürü veya şef olabilmek için özel şartlarda aranılan unvanlardan biri olabilsin. Bu şekilde yapılan ve daha önceki yönetmelikte olmayan böyle bir ayrım, arama kurtarma teknisyenlerinin tamamen önünü kesmekte ve onlar açısından çok önemli hak kaybına sebep olmaktadır.

Sağlıkları, hatta hayatları bakımından önemli riskler taşıyan işleri yürütmekte olan arama kurtarma teknisyenlerinin, görevde yükselme sınavına tabi kadrolar içerisinde sayılmış olan yardımcı hizmetler grubunda yer alan, teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan ve aşçıdan hangi anlamda eksiği olmalı ki sınava girebilecek kadroların dışında tutulsun ve görevde yükselme kadrosuna tabi kadroların içerisinde yer alamasın? Böyle bir düzenlemenin mantığını çözmek ve anlamak gerçekten mümkün olamamıştır.

Unvan değişikliği kadrosuna dâhil edilen arama kurtarma teknisyenleri her şeyden önce “teknisyen” sınıfında yer almakta ama buna rağmen görevde yükselmeye tabi kadrolar içerisinde yer almamaktadır. Oysa yardımcı hizmetler grubunda yer alan ve “teknisyen yardımcısı” olan kişiler görevde yükselmeye tabi kadrolar içerisinde yer almaktadır. Bu düzenleme çok büyük çelişkiler taşımaktadır. Arama kurtarma teknisyeninin görevde yükselme kadrosunda yer alabilmesi için evvela unvan değişikliği sınavına girmesi gerekmekte, ancak akabinde görevde yükselme sınavına girebilmektedir. Yardımcı hizmetler grubunun altında hangi kadro var ki, arama kurtarma teknisyeni sınava girip hizmetli, aşçı, bahçıvan, bekçi veya teknisyen yardımcısı olsun. Bunları olduktan sonra da görevde yükselme sınavına girebilsin! Yönetmelikte yer alan bu düzenleme açık bir şekilde çelişkiyi, hakkaniyetsizliği ve kanuna aykırılık taşıdığından, Sendikamız TÜRK BÜRO-SEN 02.08.2007 tarihinde, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin, 7/ğ–2, 7/ı–2 ve 7/k–2 bentleri ile 5. maddesinin iptaline ve öncelikle yürütmesinin durdurulması için, DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA dava açmış ve Dava, Danıştay 5 inci Dairesinde, 2007/5323 Esas Sayılı Dosyasında görülmektedir.

Danıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığından davayla ilgili savunma istemesinin ardından telaşa kapılan Bakanlık Merkez Sınav Kurulu, yanlışlarını, ikinci bir yanlışla kapatma cihetine gitmiş ve 12.09.2007 tarihe 2 ve 3 no’ lu karar alarak “temize” çıkmaya çalışmıştır.

Ancak bu saçma kararlar, yanlışı düzeltmeye yetmeyecektir. İçişleri Bakanlığı yetkilileri inanmasa da bu ülkede “ADALET” vardır ve en yakın zamanda da tecelli edecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI