Atatürk

DAVALARIMIZDA SON DURUM

27 Eylül 2007, Perşembe | 00:00

TÜRK BÜRO-SEN’İN ÜÇ AYRI YÖNETMELİKLE İLGİLİ DANIŞTAY’DA AÇTIĞI DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÇIKTI

Daha evvel web sitemizde de açıldığını duyurduğumuz bazı davalarla ilgili Danıştay Daireleri’nden olumlu kararlar çıkmakta olup, yürütmenin durdurulmasına karar verilen üç davamızın son durumunu tüm üyelerimizle paylaşmak istedik.

1- YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

13.01.2007 tarih ve 26402 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Başbakanlık aleyhine açtığımız ve Danıştay 5. hukuk Dairesinde görülmekte olan 2007/662E. Sayılı davamızla ilgili olarak; Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasının ikinci cümlesinin, 12. maddenin 1. fıkrasının, 16. maddenin 1. fıkrasının b bendi ile 4. fıkrasının yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin karar verilmiş olup tarafımıza tebliğ edilmiştir.

– Dava konusu yönetmeliğin 9/1 fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan; “Ancak Arapçanın yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde Arapçanın bilinmesi yeterlidir.” Hükmünde, birinci cümle uyarınca bilinmesi zorunlu kılınan diğer diller olan İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri ile karşılaştırıldığında, Arapça diline ayrıcalık tanındığı ve dava konusu Yönetmelikte, “yaygın olarak konuşulma” ibaresinin açıklanmadığı görüldüğünden, bu düzenlemede kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık görülmemiş ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.

– Dava konusu yönetmeliğin 12/1 maddesinde; “Personelin seçimi ve atanmasında temsil yeteneği göz önünde bulundurulur ve bu husus mesleki yeterlilik ile birlikte değerlendirilir.” Hükmünde sözü edilen temsil yeteneğinin belirlenmesinde hangi ölçütlerin esas alınacağının hükme bağlanmadığı görüldüğünden ve maddenin bu içeriği ile, temsil yeteneğinin saptanmasında nesnel olmayan değerlendirmelerin yapılmasına yol açacağından dolayı yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.

– Dava konusu yönetmeliğin 16/1 maddesinin b bendinde; “Haklarında ceza soruşturması veya aylıktan kesme ve daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması açılanların dış göreve atanmaları, soruşturma sonucuna kadar ertelenir.” Hükmüne; aynı maddenin 4. fıkrasında ise, “yurtdışında sürekli göreve atananlardan haklarında birinci fıkranın (b) bendinde sayılan nitelikte soruşturma açılanlar, süre beklenmeden yurtiçi göreve atanabilir.” Hükmüne yer verilmiş; dava konusu olan bu bent ve fıkra hükümlerine göre, ilgili hakkında “ceza ve disiplin soruşturması açılmış olmasının”, bu personelin dış göreve atanmasının ertelenmesi veya yurt dışında ise, süre beklenmeden yurtiçi göreve atanması için tek başına yeterli bir neden olarak görülmediğinden ve bu hükmün keyfi olarak kullanılmasının önünü açacağından, bu durumun da, personelin mağdur olmasına ve yurt dışında yürütülen kamu hizmetinin aksamasına yol açacağından dolayı mahkemece yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.

2- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

15.02.2007 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği”nin, 5/1 maddesinde yer alan “görevlendirildikleri servis veya bölümde servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel” ve “….servis sorulusu olarak görevlendirilen personele” ibarelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile açtığımız davada Danıştay 5. dairesi; memurların unvan, görev ve sorumluluklarının temelinde yasalarla oluşturulan kadrolar bulunmakta ya da bunlar doğrudan yasalarla düzenlenmekte olduğundan, fakat dava konusu yönetmelikle bir kadroya bağlı olamayan ve yasalarda düzenlenmeyen “servis sorumlusu” görev unvanı ihdas edilerek, özellikle 657 sayılı Kanuna ve 190 sayılı KHK’nin sistemine aykırı davranılmış bulunulmasından dolayı, dava konusu maddenin yürürlüğünün durdurulmasın karar vermiştir.

3- VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.02.2007 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 13. ve 15. maddelerinin iptalini ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile açtığımız davada Danıştay 5. Dairesi; memurların unvan, görev ve sorumluluklarının temelinde yasalarla oluşturulan kadrolar bulunmakta ya da bunlar doğrudan yasalarla düzenlenmekte olduğundan, fakat dava konusu yönetmelikle bir kadroya bağlı olamayan ve yasalarda düzenlenmeyen “servis sorumlusu” görev unvanı ihdas edilerek, özellikle 657 sayılı Kanuna ve 190 sayılı KHK’nin sistemine aykırı davranılmış bulunulmasından ve Yönetmelikle düzenlenen servis sorumluluğu görevine getirilebilecek memurlar ile gelir uzmanları ve şeflerin kariyerlerine uygun olmayan ast-üst ilişkisine girme durumunda kalmalarına yol açacağından dolayı, dava konusu maddelerin yürürlüğünün durdurulmasına karar vermiştir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI