Atatürk

NEMALARA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME SONUÇLANDI

27 Aralık 2006, Çarşamba | 00:00

Sendikamızın uzun süren mücadelesi neticesinde, zorunlu tasarruf kapsamından çıkan kamu personelinin devlet katkı payının ödenmesi ve çalışan ve emeklilere fazladan ödenen tasarrufu teşvik kesintilerinin geri alınmamasını öngören yasa TBMM’de kanunlaştı. 4853 Sayılı Yasa’ya ek madde eklenmek suretiyle, fazladan yapılan ödemelerin affı ve bunun yanında kendi isteği ile sistemden çıkan ve devlet-işveren katkısını alamayan 181 bin kişiye Şubat 2007 sonu itibarıyla ödeme yapılmasını öngören 5568 Sayılı Kanun meclisten geçerek onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Yasa aynen onaylanırsa Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

TBMM’de 26.12.2006 tarihinde kabul edilen 5568 Sayılı Kanun’un 4. maddesi aşağıda sunulmuştur.

“24/4/2003 ta­rih­li ve 4853 sa­yı­lı Ça­lı­şan­la­rın Ta­sar­ruf­la­rı­nı Teş­vik He­sa­bı­nın Tas­fi­ye­si ve Bu He­sap­tan Ya­pı­la­cak Öde­me­le­re Da­ir Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.
“EK MAD­DE 1- Mül­ga 9/3/1988 ta­rih­li ve 3417 sa­yı­lı Ka­nun­la ku­ru­lan ve bu kap­sam­da hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­la­cak öde­me­le­re iliş­kin usûl ve esas­la­rı be­lir­le­mek üze­re 24/4/2003 ta­rih­li ve 4853 sa­yı­lı Ka­nun­la tas­fi­ye edi­len Ça­lı­şan­la­rın Ta­sar­ruf­la­rı­nı Teş­vik He­sa­bı­na ait tüm varlık ve yü­küm­lü­lük­ler, 31/12/2007 ta­ri­hi­ne ka­dar Ha­zi­ne­ye dev­ro­lu­nur. Dev­re iliş­kin hususla­rı be­lir­le­me­ye Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan yet­ki­li­dir. De­vir ta­ri­hin­den son­ra hak sa­hip­le­ri­ne ya­pı­la­cak her tür­lü öde­me, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti ka­yıt­la­rı esas alı­na­rak Ban­ka ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­lir. Bu öde­me­le­re iliş­kin bil­gi ve bel­ge­le­rin Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­na ile­til­me­si­ni ta­ki­ben söz ko­nu­su öde­me kar­şı­lı­ğı tu­tar­lar Müs­te­şar­lık büt­çe­si­ne bu amaç­la ko­nu­la­cak öde­nek­ten kar­şı­lan­mak su­re­tiy­le hak sa­hi­bi­ne öden­mek üze­re Ban­ka­ya ak­ta­rı­lır. Ko­nu­su suç teş­kil eden fi­il­ler­den kay­nak­la­nan öde­me­ler hariç hak sa­hip­le­ri­ne faz­la öde­me ya­pıl­dı­ğı­nın tes­pi­ti ha­lin­de, bu tu­tar­la­rın tah­si­lin­den vazgeçi­le­rek ter­kin edi­lir ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti yö­nün­den ger­çek­leş­miş öde­me­le­re iliş­kin tüm hak ve yü­küm­lü­lük­ler ken­di­li­ğin­den so­na erer.

Mül­ga 9/3/1988 ta­rih­li ve 3417 sa­yı­lı Ça­lı­şan­la­rın Ta­sar­ru­fa Teş­vik Edil­me­si ve Bu Tasarruf­la­rın De­ğer­len­di­ril­me­si­ne Da­ir Ka­nu­nun öde­me­le­ri dü­zen­le­yen 6 ncı mad­de­si­nin ikin­ci ve üçün­cü fık­ra­sı uya­rın­ca sis­tem­den çı­kan ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­nin sis­tem­den çık­tık­la­rı tarih­te ta­sar­ruf teş­vik he­sap­la­rın­da ka­lan Dev­let ve­ya iş­ve­ren kat­kı­sı tu­tar­la­rı, öde­nen ne­ma tu­tar­la­rı mah­sup edil­mek kay­dıy­la ilk ke­sin­ti ta­ri­hin­den; şa­hıs ke­sin­ti­si­ne te­ka­bül eden ödenme­yen ne­ma tu­tar­la­rı ise sis­tem­den çı­kış ta­ri­hin­den 30 Ni­san 2003 ta­ri­hi­ne ka­dar olan dö­nem için 3417 sa­yı­lı Ka­nu­nun ne­ma­lan­dır­ma­ya iliş­kin 5 in­ci mad­de­sin­de yer alan dü­zen­le­me­ye gö­re ve bu ta­rih­ten son­ra­ki dö­nem için ise 4853 sa­yı­lı Ça­lı­şan­la­rın Tasarruflarını Teş­vik He­sa­bı­nın Tas­fi­ye­si ve Bu He­sap­tan Ya­pı­la­cak Öde­me­le­re Da­ir Kanunun 5 in­ci mad­de­sin­de be­lir­le­nen esas­lar çer­çe­ve­sin­de Şu­bat 2007 so­nu iti­ba­riy­le değerle­me­ye tâbi tu­tu­la­rak ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­ne baş­vu­ru ha­lin­de de­fa­ten öde­nir. Söz ko­nu­su öde­me­le­rin hak sa­hi­bi ba­zın­da be­lir­len­me­sin­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti ka­yıt­la­rı esas alı­nır.

3417 sa­yı­lı Ka­nu­nun öde­me­le­ri dü­zen­le­yen 6 ncı mad­de­si­nin ikin­ci ve üçün­cü fık­ra­sı uyarın­ca sis­tem­den çı­ka­rak her ne su­ret­le olur­sa ol­sun, iş­bu dü­zen­le­me ta­ri­hin­den ön­ce mülkiyet hak­kı kap­sa­mın­da ta­le­bi kar­şı­lan­mış hak sa­hip­le­ri le­hi­ne bir fark oluş­ma­sı ha­lin­de, söz ko­nu­su tu­tar 2007 yı­lı Ara­lık ayı so­nu­na ka­dar de­fa­ten öde­nir.

İkin­ci ve üçün­cü fık­ra dü­zen­le­me­si ile ko­nu­la­rı kal­ma­ya­ca­ğın­dan kap­sa­ma gi­ren ta­sar­ruf sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan yar­gı mer­ci­le­ri­ne açıl­mış da­va­lar ile ic­ra ta­kip­le­ri hak­kın­da bu mad­de hüküm­le­ri uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le da­va ve ta­kip­ler so­nuç­lan­dı­rı­lır. Bu kap­sam­da, yar­gı organların­ca ida­re aley­hi­ne hü­küm al­tı­na alı­na­bi­le­cek yar­gı­la­ma gi­der­le­ri de il­gi­li­le­ri­nin ta­lep et­me­si ha­lin­de hak­lı­lık ora­nın­da nis­pî şe­kil­de öde­ne­rek da­va­la­rın ve ih­ti­laf­la­rın sonuçlandırılma­sı sağ­la­nır.”

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI