Atatürk

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GEREKÇELİ KARARI YAYINLANDI

26 Aralık 2006, Salı | 00:00

Anayasa Mahkemesi’nin , 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun bazı maddelerinin yürütmesini durdurduğu ve iptal ettiği kararı hakkında daha önce sitemizde detaylı bilgi verilmiştir. Bugünkü Resmi Gazete’de gerekçeli karar yayınlanmıştır. 26.12.2006 tarihli ve 26388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar aşağıda sunulmuştur:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2006/111
Karar Sayısı : 2006/36 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Günü : 15.12.2006

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR:
1 – Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER
2 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Haluk KOÇ, Kemal KILIÇDAROĞLU ile birlikte 118 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun; 3. maddesinin (29) numaralı bendinin, 18. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla…” bölümünün, 19. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının, 27. maddesinin birinci fıkrasının, 28. maddesinin ikinci fıkrasının, 29. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının, 30. maddesinin dördüncü fıkrasının, 40. maddesinde yer alan cetvelin 8., 12., 13. ve 14. sıralarındaki düzenlemelerin, 46. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının, 55. maddesinin ikinci fıkrasının, 63. maddesinin, birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “…18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almış kişilerin” bölümü ile “…nın %50’si.” bölümünün ve ikinci fıkrasının, 67. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin, 68. maddesinin ikinci fıkrasının, tüm genel sağlık sigortalıları yönünden, ikinci ve son tümcelerinin de emekli ve malüllûk aylığı alan, dul aylığı alan ve yetim aylığı alan sigortalılar yönünden, 73. maddesinin dördüncü fıkrasının, 80. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “…ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay için yapılan ödemelerin brüt toplamı…” bölümünün, TC Emekli Sandığı iştirakçileri yönünden, 81. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentlerinin, 106. maddesinin; (2) numaralı bendindeki “…diğer maddeleri,” ibaresinin, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar yönünden, (8) numaralı bendindeki “…30 ilâ 39 uncu maddeleri,…” ibaresinin, TC Emekli Sandığı iştirakçileri yönünden, Geçici 1. maddesinin beşinci fıkrasının, Geçici 4. maddesinin dokuzuncu fıkrasının, Geçici 9. maddesinin birinci fıkrasının TC Emekli Sandığı iştirakçisi sigortalılar ile Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar yönünden, Anayasa’nın 2., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 17., 49., 56., 60., 73., 90., 123. ve 153. maddelerine aykırılığını ileri sürerek iptalleri ve bu kuralların uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ
Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki inceleme raporu, iptali istenilen kural ile dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
1.5.2006 günlü, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun:
A) 1- 3. maddesinin (29) numaralı bendinin,
2- 19. maddesinin beşinci fıkrasının,
3- 30. maddesinin dördüncü fıkrasının “ … 81 inci maddenin (e) bendi gereğince sosyal güvenlik destek primi alınır.” bölümünün, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden,
4- 63. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin “… 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almış kişilerin …” bölümü ile “…nın % 50’si.” bölümünün, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden,
5- 68. maddesinin ikinci fıkrasının, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden,
6- 80. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin “ … ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay için yapılan ödemelerin brüt toplamı …” bölümünün, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden,
7- 81. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden,
8- 106. maddesinin;

a- (2) numaralı bendindeki “… diğer maddeleri,” ibaresinin, 1479 sayılı Yasa’nın 35. maddesinin birinci fıkrası yönünden,
b- (8) numaralı bendindeki “… 30 ilâ 39 uncu maddeleri, …” ibaresinin, 5434 sayılı Yasa’nın 39. maddesi yönünden,

9- Geçici 1. maddesinin beşinci fıkrasının, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden,
15.12.2006 günlü, E. 2006/111, K. 2006/112 sayılı kararla iptal edilmesi nedeniyle, bu fıkra, bent, ve bölümlerin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için Yasa’nın yürürlüğe gireceği 1.1.2007 gününden kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,
B) Bunlar dışındaki yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,
15.12.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI