Atatürk

MALİ HİZMET UZMANLIĞINA GEÇİŞ SINAVINA KATILAMAYACAK OLANLARIN TAKİP EDEBİLECEĞİ YOLLAR

23 Mart 2006, Perşembe | 00:00

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 24.12.2005 Tarihli ve 26033 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun Geçici 2. maddesinde
“16 ncı maddenin altıncı fıkrasına göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilecek Mali Hizmetler Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yarısını geçmemek üzere;
a) Strateji Geliştirme Başkanlığı veya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulan idarelerin,
1) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında,
2) İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlıklarında,
3) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi başkanlıklarında,
4) Strateji Geliştirme Daire başkanlıklarında,
5) İdari ve Mali İşler Şube müdürlüklerinde,
6) Saymanlıklarında,
b) Geçici 1 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca devredilen personel dahil Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde ve Muhasebat Genel Müdürlüğünde, Genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda sınav tarihi itibarıyla fiilen toplam en az üç yıl hizmeti bulunmuş ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli öğrenim şartını taşıyanlar, 30/05/2006 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere Maliye Bakanlığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve yerleştirme sonucuna göre Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarına atanırlar.”
denilmek suretiyle Mali Hizmet Uzmanlığı kadrosuna maddede sayılan personelin sınava girerek atanması imkanı getirilmektedir.
Taşrada aynı işi yapan Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe saymanlıklarında görev yapan il (taşra) atamalı personele ve Milli Emlak başta olmak üzere maddede sayılmayan çalışanlara her nedense bu sınava girebilme imkanı tanınmamıştır. Anayasa’nın 10. maddesine aykırı olan bu hükmün iptali için kanunlara karşı direk dava açma hakkı olan Ana Muhalefet Partisi ve Cumhurbaşkanı’nın yargıya başvurduğu yolunda bir duyum bulunmamaktadır.
14 Mayıs 2006 tarihinde yapılacak sınava katılamayanların izleyeceği yöntem şu şekildedir. Sınava müracaat ederek, başvurunun reddinden sonra red işlemine karşı idare mahkemesinde 60 gün içinde dava açmak, açılan davada işleme dayanak teşkil eden ilgili yasa hükmünün Anayasa’ya aykırılığını ileri sürerek, mahkemeden konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımasını talep etmek. Mahkeme iddiayı ciddi görüp, bekletici mesele olarak ilgili yasa maddesini Anayasa Mahkemesi’ne götürme yönünde takdir yetkisine sahiptir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI