Atatürk

BÜTÜN KAMU ÇALIŞANLARINA BDDK’DA OLDUĞU GİBİ EK ÖDEME VERİLMELİDİR

 

1️⃣Arasında bazı vergilerin düzenlenmesine ilişkin hükümlerin de yer aldığı Kanun Torba Kanun’a son dakikada eklenen bir madde ile BDDK’da görev yapan kurul başkan ve üyeleri, başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı ve müdür ile murakıp, uzman, murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanlı meslek personeline 60 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ek tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştır.

2️⃣Bugünkü katsayı ile hesaplandığında BDDK personeline 30 bin 587 TL’ye kadar ek ödeme verilmesini öngören maddenin dayanağında ise BDDK’nın İstanbul’a taşınmasının ardından yaşam koşullarının ağırlaşması ve lojman imkanının olmaması öne sürülmüş, ayrıca kiraların yüksek olması nedeniyle maaşların yetersiz kaldığı ifade edilmiştir. Düşük maaşlar sebebiyle uzman personelin özel sektöre geçtikleri de belirtilmiştir.

3️⃣Maddenin gerekçelerinde yer verilen etkenler kamuda görev yapan bütün memurlarımız için geçerlidir ve başta İstanbul olmak üzere, tatil yörelerinde ve büyükşehirlerde ağırlıklı olarak, ülkemizin bütün şehirlerinde yaşam koşulları zorlaşmış, kiralar resmi enflasyonun da kat be kat üzerinde artmıştır. Dolayısıyla zorlu yaşam koşulları ülkemizin her yerinde bütün kamu görevlilerini olumsuz etkilemekte özellikle büyükşehirlerde birçok kamu çalışanı görev yerini değiştirmek için başvurmaktadır.

4️⃣Kiraların yüksekliği nedeniyle çoğu aday memur görevine başlamamış, kamu kurum ve kuruluşlarında personel ihtiyacı hat safhaya çıkmıştır. 2011 yılında yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, özellikle iş yoğunluğu fazla olan kurum çalışanlarına yapılan tazminat ve ek ödemeleri kaldırması, çalışma barışını ve ücrette adaleti zedelemiştir.

5️⃣Bugün ortalama memur maaşı 25 bin 500 TL, en düşük dereceli memur maaşı ise 22 bin TL düzeyinde bulunmaktadır. Bu seviyede maaşlarla bir tarafta kira ödeyip diğer yandan ailenin zorunlu harcamalarını karşılamak imkânsız hale gelmiştir. Olumsuz hayat koşulları bütün kamu çalışanlarını aynı ölçüde etkilemekte, yüksek kiralar herkes için geçerli olmaktadır.

6️⃣Dolayısıyla BDDK personeli gibi bütün kamu çalışanları da olumsuz ekonomik şartlardan korunmak üzere ekonomik desteğe ihtiyaç duymaktadır. Kamu çalışanlarını ekonomik olarak desteklemek, personel ihtiyacının bulunduğu ve iş yükünün yoğun olduğu kurumlarda çalışmayı cazip hale getirmek üzere, 666 sayılı KHK’nın olumsuzluk içeren maddelerinin yeniden değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

7️⃣Kamu kurum ve kuruluşlarında bir kurumu ekonomik olumsuzluklar gerekçesiyle ayrı tutup diğerlerini yok saymak Anayasamızın eşitlik ilkesine de aykırı bir durum teşkil etmektedir. Bu nedenle İstanbul başta, şehirlerimizdeki yüksek kiralar, zorlu yaşam koşulları bütün kurumlarda görev yapan kamu çalışanları için geçerlidir.

8️⃣TÜİK’in resmi enflasyon hesabına göre memur maaşları, geride kalan 5 ayda TÜFE karşısında %27 dolayında erimiş, erime aylık 7 bin 50 TL’yi bulmuştur.

9️⃣Benzer gerekçelere dayanılarak ayrım yapılmaksızın bütün kamu çalışanlarına ek ödeme yapılması ve kurumlarda ortaya olumsuzlukların giderilmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

🔟Teklife eklenecek bir madde ile ortaya çıkan yüksek kiraları tazmin etmek, zorunlu harcama kalemlerinde görülen artışların olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve iş yoğunluğu bulunan kurumlarda yaşanan personel ihtiyacını gidermek amacıyla bütün kamu çalışanlarına ek ödeme yapılması gerekmektedir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI